Odbor špeciálnych vodohospodárskych činností - 400

Ing. Ján Alena - vedúci odboru

E-mail: alena@hmsp.sk
Kontakt: +421-2-4025 8264


Odbor špeciálnych vodohospodárskych činností (OŠVČ) 
vykonáva a zabezpečuje najmä tieto činnosti:
 1. Zabezpečuje inžinierske činnosti v súvislosti s čerpaním dotácií z "Programu rozvoja vidieka SR".
 2. Zabezpečuje podklady pre aktualizácie koncepčných vodohospodárskych plánov Slovenska.
 3. Pripravuje podklady a vypracováva koncepčné materiály štátneho podniku.
 4. V spolupráci s Odborom usporiadania majetku vypracováva analýzy majetkového charakteru.
 5. V spolupráci s Odborom financovania a hospodárskych činností vypracováva analýzy ekonomického charakteru.
 6. V spolupráci s Odborom správy a prevádzky HMZ vypracováva analýzy stavu a transformácie hydromelioračných zariadení v správe štátneho podniku.
 7. V spolupráci s podnikovým právnikom vypracováva analýzy právno-ekonomického charakteru.
 8. Podieľa sa a vypracováva interné akty riadenia štátneho podniku.
 9. Vypracováva materiály a analýzy podľa zadania zakladateľa štátneho podniku.
 10. Realizuje verejné obstarávanie v zmysle zákona.
 11. Vykonáva a plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa štátneho podniku.