Oznámenie o získaní nenávratného finančného príspevku
Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. si dovoľuje informovať verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na implementáciu projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“.

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci inštitúcie HYDROMELIORÁCIE, š.p. a podporiť tak princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť" pre občanov a podnikateľov predovšetkým v rámci procesu vydávania stanovísk k územným a stavebným povoleniam a k existencii hydromelioračných zariadení.

Celková výška oprávnených výdavkov: 999 583 eur
Schválená výška NFP: 955 311,47 eur

Zmluva o poskytnutí NFP je dostupná v CRZ