ŽIADOSŤ O ODBORNÉ STANOVISKO

K EXISTENCIÍ HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ

Pre korektné vyplnenie editovateľného formulára odporúčame nainštalovať bezplatnú verziu programu Adobe Acrobat Reader – (Link)

Needitovateľný formát *.pdf – (
Žiadosť o OS)
Plne editovateľný formát *.pdf – (Žiadosť o OS)


Žiadosť obsahuje:
  1. Tlačivo "Žiadosť o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení (HMZ)
  2. Tlačivo "Záväzná objednávka odborného stanoviska“
  3. "Obchodné podmienky"
  4. Tlačivo "Plná moc" - pre prípad potreby zastupovania


Žiadosť o odborné stanovisko s prípadnými grafickými podkladmi v digitálnej forme je potrebné okrem písomnej formy zaslať i na emailovú adresu: vyjadrenia@hmsp.sk.
V prípade stavieb väčšieho rozsahu (viac ako 5 parciel) je dodanie grafických podklad v digitálnej forme vo formáte *.dgn alebo *.shp podmienkou, aby bolo možné dodržať vypracovanie odborného stanoviska v stanovenom termíne.
Závlahové a odvodňovacie systémy, ktoré boli vybudované v rokoch 1960 - 1990 sa súhrnne označujú ako hydromelioračné zariadenia, pričom pôvodne mali slúžiť na reguláciu nepriaznivých vodno–vzdušných pomerov v poľnohospodárskych pôdach, a tým zvýšiť či stabilizovať ich úrodný potenciál. Závlahové sústavy boli na Slovensku vybudované na rozlohe cca 350 000 ha. Odvodňovacie sústavy boli vybudované na ploche cca 450 000 ha so súvisiacou sieťou odvodňovacích kanálov s celkovou dĺžkou 5 844 km, t.j. asi 6 450 kanálov.

Novelou vodného zákona č. 134/2010 Z. z. sa meliorácie definujú ako súbor činností, stavieb a zariadení zaisťujúcich zlepšenie prírodných podmienok využívania pôdy úpravou vodných pomerov v pôde. Melioračné sústavy sú chránené, mali by byť využívané na účely zavodňovania krajiny, opatrenia protipovodňovej prevencie, ochrany územia pred povodňami po vykonaní potrebných technických úprav a zmien manipulačných poriadkov príslušných zariadení a objektov.

Súčasný stav odvodňovacích zariadení nie je vyhovujúci. Prietoková kapacita kanálov neustále klesá, a to v dôsledku ich zanášania zeminou, zarastania náletovými drevinami a trávami, ale aj kvôli zasypávaniu odpadmi a budovaním umelých prekážok.

Povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov pozemkov, na ktorých sú hydromelioračné stavby alebo jej časti umiestnené podľa § 53a vyššie spomínaného zákona je:

a) strpieť hydromelioračnú stavbu alebo jej časť na pozemku, kde je táto stavba umiestnená;
b) pri užívaní pozemku počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval hydromelioračnú stavbu alebo jej časť a neporušoval a ani inak negatívne neovplyvňoval funkčnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzku hydromelioračnej stavby alebo jej časti, inak zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobil;
c) strpieť, aby vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo jej časti v nevyhnutnej miere vstupoval na pozemky, kde sa hydromelioračná stavba alebo jej časť nachádza, v súvislosti s jej prevádzkou, rekonštrukciou, prekládkou, údržbou alebo opravou;
d) ohlásiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi hydromelioračnej stavby alebo jej časti vzniknuté závady alebo nutnosť vykonať opravy na hydromelioračnej stavbe alebo jej časti.

Za účelom vypracovania odborného stanoviska k existencii hydromelioračných zariadení k územným a stavebným konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 220/2004 v znení neskorších predpisov, kontaktujte Odbor usporiadania majetku na:
Telefón: +421 2 4025 8201
e-mail: vyjadrenia@hmsp.sk

Prípadne nás navštívte osobne na podateľni administratívnej budovy Hydromeliorácie, š.p., so sídlom na Vrakunskej ul.č. 29, 825 63 Bratislava 211