Aktuality

Prebratie funkčného prototypu WebGIS v rámci spolupráce so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre

V rámci spolupráce Hydromeliorácie, š.p. a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva) sa dňa 25.4. 2022 uskutočnilo prebratie funkčného prototypu WebGIS rozhrania (HMGIS) za prítomnosti dekana FZKI pána prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. a pána Ing. Jakuba Fuska, PhD.. Jedná sa o výskum možností nasadenia, vývoja a použitia nástrojov na platformách FOSS (free and open-source) pre spracovanie priestorových a nepriestorových údajov pre potreby Hydromeliorácie, š. p. Riešený výskum pozostáva z návrhu jednotlivých technológií pre spracovanie, správu a poskytovanie priestorových údajov, ako aj analytických funkcií, ako napríklad vyhľadávanie objektov v databázach na základe ich špecifických vlastností evidovaných v databázach Hydromeliorácie š.p.

Riaditeľ Hydromeliorácie, š.p. Ing. Juraj Jurica a dekan FZKI prof. Ing. Dušan Igaz PhD.
Z prava prof. Ing. Dušan Igaz, Phd., Ing. Juraj Jurica, Ing. Jakub Fuska, PhD. a Mgr. René Babos

Zber dát v rámci projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“

V rámci projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“ prebieha intenzívny zber dát, ktorý je spolu-financovaný Európskou úniou. Cieľom je získavať v teréne namerané dáta a spresňovať tak údajovú štruktúru. Ide o 2 skupiny meracích prístrojov s rozdielnou technológiou merania. Prvou skupinou sú zameriavače (GNSS zostavy), použiteľné pri viditeľných povrchových častiach. Do druhej skupiny patrí vyhľadávač (lokalizátor podzemnej siete – georadar), ktorý dokáže identifikovať infraštruktúru skrytú pod povrchom. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia.


Sucho na Slovensku

Miera intenzity sucha na Slovensku v celom pôdnom profile je na úrovni výnimočného až extrémneho sucha. Výrazné sucho prevažuje na Podunajskej nížine. Výrazné až extrémne sucho (stupeň intenzity S3 až S5) je celkovo na 18,7 % územia. V povrchovej vrstve je situácia vážnejšia. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -80 mm miestami na Podunajskej nížine. V okolí Pezinka je deficit dokonca až do -100 mm. Na strednom a východnom Slovensku je deficit do -60 mm. Normálne podmienky sú iba na 16 % územia. Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Podunajskej nížine najmenej 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty 20-30 %, v okolí Bratislavy lokálne 10-20 %. (zdroj: intersucho.cz, 2022). Z uvedeného vyplýva potreba aplikácie závlah pre zmiernenie dopadu klimatickej zmeny na úrodu poľnohospodárov.


Školenie pracovníkov Hydromeliorácie š.p.

Dňa 02.03.2022 sa uskutočnilo školenie pracovníkov Hydromeliorácie, š.p. na prácu s georadarom LMX100, s pomocou ktorého bude možné presnejšie vytýčenie a identifikácia podzemných zariadení v správe nášho podniku. Školenie zabezpečila firma Radeton SK s.r.o.


Nový prístup v údržbe a rekonštrukcií odvodňovacích kanálov

Na začiatku roka 2022 prebehlo čistenie a údržba odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Prietrž okres Senica. Išlo o kanál Pod úvozom (1140 metrov) a kanál Od studienky (394 metrov), s tým že spolu bude vyčistených 1220 metrov .

V rámci čistenia a údržby kanálov  Pod úvozom a Od studienky, Hydromeliorácie š.p. v spolupráci s odborníkmi z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Štátnej ochrany prírody, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Slovenským ochranárskym snemom nastavuje nový štandard a metodiku čistenia kanálov, ktoré budú blízke prírode a nebudú poškodzovať biotop.

Hlavnými krokmi rekonštrukcie blízkej prírode bude ponechanie vegetácie na brehoch odvodňovacích kanálov tak, aby bol zabezpečený prístup pre údržbu a zároveň ponechané podmienky pre život a migráciu živočíchov a taktiež výsadba novej vegetácie. Budú vytvorené a vhodne umiestené vzdúvacie konštrukcie na vytvorenie dočasnej zavzdutej hladiny vody.

Pilotné čistenie v spolupráci s uvedenými odborníkmi prebehlo v obci Prietrž.

Pani Andrea Janíčková zo Slovenského ochranárskeho snemu:

Stretnutie v obci Prietrž, okres Senica, 4.2.2022

“ V súvislosti s prípravou metodiky najvhodnejších spôsobov čistenia melioračných kanálov na Slovensku sme sa stretli zástupcovia viacerých občianskych združení zameraných na ochranu biodiverzity, pôdy a vody s vedením spoločnosti Hydromeliorácie š.p., so zástupcami z Ministerstva pôdohospodárstva, s pracovníčkami z PF UK, so starostkou obce, s dotknutými obyvateľmi obce a so zástupcom lokálnych obhospodárovateľov pôdy.  

Na obhliadku sme si pripravili viaceré podklady, na čo najkomplexnejšie zhodnotenie situácie a možných riešení:

– foto-dokumentáciu záplav v obci za posledných cca 20 rokov

– výpovede občanov obce a farmárov týkajúcich sa zaplavovania územia

– posúdenie lokality z pohľadu pedológov vrátane zmapovania typu pôd a terénu vo vplyve na význam daného kanála

– stanovisko hydrológa vrátane jeho obhliadky vopred

– odborné materiály ku čisteniu melioračných kanálov z iných krajín, predovšetkým odbornú publikáciu z Výskumného ústavu Hydromeliorácie a pôdy ČR

– a predovšetkým sme mali zaevidované všetky odporúčania zo ŠOP, vrátane stanoviska OÚ ŽP k požiadavke na výrub drevín a odstránenia priľahlej vegetácie

Danú lokalitu sme prešli veľmi detailne a diskutovali sme o všetkých rovinách, ktoré treba brať do úvahy pri vyčistení sedimentov.

Prvou rovinou bolo samozrejme obnovenie hlavnej funkcie kanálov, a to je schopnosť odvádzať nadbytočnú vodu z plôch z okolia kanálov, keďže sa jedná o záplavové územie.

Ostatné roviny už skôr korešpondovali s inými podružnými funkciami kanálov, ako je ich funkcia biokoridorov, miesta pre život hmyzu, obojživelníkov a vtáctva, ktorým sa na to vytvorili vhodné podmienky, ale rovnako aj funkciu ochladzovania plôch kanálov s tieniacou vegetáciou a schopnosť pôdy a rastlinstva, ktoré vzniklo na plochách kanálov, viazať CO2.

Spolu s vedením realizačnej firmy sme určili niekoľko zásadných bodov, ktoré by mali byť pri čistení dodržané:

1. Dreviny budú odstránené len invazívne, v tomto prípade javorovce.

2. Kroviny budú odstránené plošne, ale len v šírke maximálne 2-3 m kvôli vytvoreniu miest na prístup bagra

3. Ostatná vegetácia spoločne s pôdnym krytom na okrajoch kanálov a na ich brehoch bude ponechaná. 

4. Sediment z dna bude vybraný na okraj kanála a po odtečení vody z neho bude prevezený a uskladnený na určenom mieste v obci, mimo poľnohospodárskej pôdy.

5. Dno, do ktorého v niektorých miestach zasahujú dreviny a kry, bude čistené okolo nich, s vytvorením meandrov.

6. Trsy tráv sitiny v dne a jeho okrajoch, ktoré boli označené ŠOP ako potenciálne liahniská obojživelníkov, budú ponechané a odstraňovanie sedimentov prebehne len v ich okolí.

7. Po vyčistení dna od sedimentov budú hneď nadväzujúc vyrobené dočasné priehradky v dne, predovšetkým v mieste, kde ústi hlavný kanál do rieky Myjava. 

Tieto budú slúžiť na zadržanie časti vody v krajine. Bude sa pri nich dbať na zachovanie možnosti migrácie živočíchov žijúcich v priestoroch kanálov. 

Neskôr budú tieto dočasné priehradky nahradené trvalými, v rámci projektu úprav dna melioračných kanálov.

Tento úsek čistenia budeme brať ako referenčný, ktorý by mal slúžiť na vytvorenie metodiky a následne aj úpravu legislatívy, týkajúcej sa čistenia a funkcií melioračných kanálov. V termíne od 7.2. začne realizácia prác, pričom si priamo v teréne pomôžeme s realizátorom nastaviť najlepšiu formu samotného čistenia

Stretnutie s realizátormi čistenia kanálov v obci Prietrž, 8.2.2022

Pred začatím prác na odstraňovaní sedimentov sme so všetkými pracovníkmi realizačnej firmy prešli celý úsek dvoch prepojených melioračných kanálov v obci Prietrž. Odstránili sme značky na drevinách, ktoré nakoniec nebude potrebné vyrúbať, predovšetkým vŕby a jelše.

Dohodli sme, že tie, ktoré zasahujú do dna budú slúžiť ako miesta, okolo ktorých sa vytvoria meandre.

Označili sme všetky invazívne Javorovce jaseňolisté a dohodli sme si spolu s pracovníkom ŠOP najoptimálnejší

spôsob ich odstránenia.

Nakoľko oficiálne predpisy uprednostňujú odstraňovanie injektážou alebo poterom glyfosátov, čo v prípade vodných tokov je nevhodný postup, odsúhlasili sme si mechanické odstránenie.

Pôjde o spôsob, pri ktorom bude spolu s nadzemnou časťou odstránený aj potrebný objem koreňov. Javorovce, ktoré rastú na okrajoch dna budú využité po odstránení s koreňovým balom na vytvorenie priehlbín na okrajoch dna, ktoré sú ideálnym miestom na množenie určitých druhov obojživelníkov.

Kroviny, nakoľko tu rastú dosť riedko, nebude treba odstrániť žiadne. Iba časť z nich bude orezaná tak, aby bol umožnený prístup bagra ku korytu. Zmapovali sme všetky trsy trávy sitina, ktoré rástli na dne alebo v jeho blízkosti a s realizátorom sme si nasimulovali, ako bude robené čistenie okolo nich. Tieto sa stanú potom miestami na vytvorenie ostrovčekov alebo meandrov.

Po spoločnom nastavení postupov sa začalo s čistením dna. Priebežne nám realizátor zasielal videá a foto-dokumentáciu prác. Všetky korešpondovali s dohodnutými postupmi. Po skončení prác nás bude informovať, aby sme si mohli dohodnúť obhliadku so všetkými zainteresovanými. ”


Čistenie a údržba odvodňovacích kanálov v Nových Zámkoch

Začiatkom roka prebehlo čistenie a údržba odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Zemné v Nových Zámkoch kde sa jednalo o odvodňovací kanál Pasienkový dlhý 3640 metrov, s tým že čistených bude 2540 metrov.

Čistenie začalo skôr, ako bola nastavená nová metodika, ktorá už bola využitá pri ďalšom čistení v katastrálnom území Prietrž . Na mieste realizácie sa počas prác stretli pracovníci z podniku s realizátormi a so zástupcami občianskych združení spolu s Andreou Janíčkovou zo Slovenského Ochranárskeho zväzu ktorá sa vyjadrila takto:

„Čistenie kanála v obci Zemné začalo skôr, ako sme nastavili spoločne s vedením Hydromeliorácie š.p. a ostatnými zainteresovanými novú metodiku, citlivejšiu ku krajine a biodiverzite. Nakoľko však ešte prebiehalo aj po pomenovaní najdôležitejších zásad, stretli sme sa tu zástupcovia niektorých občianskych združení s realizátormi a aj s pracovníkmi spoločnosti Hydromeliorácie, ktorí dohliadali na realizáciu.

Prešli sme celú dĺžku cca 2,5 kilometra, z ktorej už bola väčšina očistená. V tomto prípade sa ešte čistenie riešilo v niektorých častiach staršími spôsobmi, kde okrem vybratia sedimentu prebehlo aj čistenie brehov. Pôdny kryt s vegetáciou však nebol odstránený úplne, iba bol mechanicky zrovnaný povrch.

Realizátor sa snažil o zachovanie väčšiny drevín a na viacerých miestach neboli očistené ani celé brehy, iba časť ich okrajov nad dnom. Vytvorenie meandrov tu neprebehlo, pretože ešte nebolo v danej chvíli nastavené.

V čase našej obhliadky ešte prebiehalo čistenie dna v intraviláne, kde sme si odsúhlasili, že nebude vôbec odstraňovaná vegetácia. Teda zachovajú sa nielen stromy, ale aj kry, a tiež neprebehne vôbec očistenie brehov, ale iba výber sedimentov z dna. Oproti prvým lokalitám, kde prebehlo čistenie iba v zmysle legislatívy, bez väčšieho ohľadu na biodiverzitu a na zachovanie vody v krajine, táto časť bola realizovaná jemnejšie, bez výrazného poškodenia biotopu. Avšak línia dna zostala rovná, bez menadrov, ktoré sú dôležitým prvkom pre život rôznych foriem organizmov. Ešte jedným špecifikom tejto lokality bolo aj malé množstvo vegetácie, ktoré tu rástlo predtým. Na dĺžke cca 2 km mimo obce bolo minimum stromov a kríkov. ”

Do budúcna by bolo optimálne brať do úvahy dobrý potenciál melioračných kanálov ako predeľovacích prvkov veľkej plochy poľnohospodárskej pôdy. Treba tu zvážiť výsadbu stromov a kríkov vhodných pre danú lokalitu. Táto lokalita by mala byť posledným úsekom čistenia, kým sa nenastaví nová, prírode bližšia metodika pre čistenie ostatných úsekov.“

Hydromeliorácie štátny podnik pokračuje v spolupráci so Slovenským ochranárskym zväzom, tak aby naďalej napredoval v adaptácií nových, prírode blízkych metódach a riešeniach, pilotným kanálom je Prietrž.