GDPR

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:               Hydromeliorácie, štátny podnik

Sídlo:                              Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, SR

IČO:                                35860839

DIČ:                                2021730073

IČ DPH:                           SK2021730073

Web:                               www.hydromelioracie.sk

Zapísaný:                         Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, oddiel Pš, vložka číslo 425/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko:            Ing. Juraj Jurica

Telefón:                           02 4025 8212

Mail:                               juraj.jurica@hmsp.sk

Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko:            Ing. Pavol Kleban

Telefón:                           0907 931 085

Mail:                               pavol.kleban@gdpr-pass.sk

 1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
  • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:
  • pri emailovej komunikácii:
  • emailová adresa, ostatné osobné údaje uvedené v elektronickej správe
  • pri návšteve www stránky:
  • súbory cookies sa nezískavajú
 3. Účel spracúvania osobných údajov:
  • vybavenie požiadavky / podnetu prostredníctvom elektronickej správy
 4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné(udelenie súhlasu) v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18
 5. Doba uchovávania osobných údajov:
  • do odvolania súhlasu
 6. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
  • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 7. Identifikácia príjemcu osobných údajov: X
 8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  • osobné údaje sa neprenášajú
 9. Práva dotknutej osoby:
  • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
  • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 11. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPRZákona 18:
  • zásady spracúvania osobných údajov
  • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
  • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
  • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania
 12. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.