Podnik2
105715129
Obrazok5
Obrazok6
DSC01703
Blažovce ČS
Lipt Sielnica kanál
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Podnik2 105715129 Obrazok5 Obrazok6 DSC01703 Blažovce ČS Lipt Sielnica kanál OLYMPUS DIGITAL CAMERA

17.03.2022

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia riaditeľa, sa od 17.3.2022 z kapacitných dôvodov na pracovisku  predlžuje termín na vyhotovenie odborného stanoviska  z 30 pracovných dní na 60 pracovných  dní.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný deň.

01.03.2022

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva sú všetky práce na čistení a údržbe odvodňovacích kanálov pozastavené.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný deň.

22.12.2021

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 27.12.2021 až 31.12.2021  bude štátny podnik Hydromeliorácie, š.p.  ZATVORENÝ  z dôvodu čerpania povinnej celopodnikovej dovolenky.

Za pochopenie Vám ďakujeme a prajeme krásne, požehnané a pokojné vianočné sviatky a do Nového roku 2022 hlavne pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a dobrú, vzájomnú spoluprácu.


S úctou,

Ing. Juraj Jurica
riaditeľ

09.09.2021

Vážená široká verejnosť,

Od 9.9.2021 do 14.9.2021 čerpajú zamestnanci Hydromeliorácií š.p. homeoffice.
V prípade akýchkoľvek Vašich požiadaviek Vás prosíme kontaktujte pohotovostné mobilné telefónne číslo: +421 917 249 445.
Ďakujeme pochopenie a prajeme Vám príjemný deň.

Ing. Juraj Jurica
riaditeľ
Hydromeliorácie, š.p.

25.06.2021

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p., ako verejný obstarávateľ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) predkladá nasledujúcu výzvu:

Informačný systém hydromeliorácie.

Prílohy:
Opis predmetu zakázky

10.03.2021

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VO“), predkladá nasledujúcu Výzvu:

Komplexná realizácia procesu nadlimitného VO“

Prílohy:

Príloha č. 1 Cenová ponuka – vzor

!Dôležité upozornenie!

V súvislosti s pretrvávajúcim núdzový stavom vyhláseným dňa 1.10.2020 vládou SR platia na pracovisku Hydromeliorácie, š.p. až do odvolania nasledovné opatrenia:

– ruší sa 10-dňové podanie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

– ruší sa osobné podanie a prevzatie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

– ruší sa hotovostná platba v pokladni štátneho podniku Hydromeliorácie.

25.02.2020

Oznámenie o získaní nenávratného finančného príspevku

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. si dovoľuje informovať verejnosť o získaní
nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
na implementáciu projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“.
Viac informácií pod záložkou Projekt OPII.

11.11.2019

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 11.11.2019 – 13.11.2019 bude v štátnom podniku realizované preklápanie analógových liniek na digitálnu ústredňu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k výpadkom telefónnych hovorov.

Zároveň Vám oznamujeme, že k uvedenému dátumu, t.j. 11.11.2019 boli zrušené štátne linky:
4342 2931 – funkčné číslo 4025 8212
4524 8943 – funkčné číslo 4025 8264
4524 8722 – funkčné číslo 4025 8268
4524 8902 – funkčné číslo 4025 8270
4552 1705 – funkčné číslo 4025 8214

Za pochopenie ďakujeme a sme s úctou,

Ing. Igor Kálna
riaditeľ

03.10.2019

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 23.12.2019 až 27.12.2019  bude štátny podnik Hydromeliorácie, š.p.  ZATVORENÝ  z dôvodu čerpania povinnej celopodnikovej dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

S úctou,
Ing. Igor Kálna
riaditeľ

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 9.12.2019 a 11.12.2019 bude Hydromeliorácie, štátny podnik zatvorený z technických problémov .
Ďakujeme za pochopenie.

19.10.2018

Žiadosti o vyjadrenie k projektu obnovy závlah, v zmysle povinných príloh projektu pri podaní žiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Zavlažovanie, bude štátny podnik Hydromeliorácie prijímať najneskôr do 30.11.2018  na základe Onámenia o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018 zo dňa 08.10.2018, ktorým sa predlžuje termín uzatvorenia výzvy.
V prípade, že investičný zámer predpokladá zásadné zmeny na majetku štátu, ktorý je predmetom zmlúv o prenájme TPC HZZ, žiadame predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu, v rozsahu a forme projektu pre stavebné povolenie.

Usmernenie pre žiadateľov o stanoviská Hydromeliorácie, š. p. k žiadostiam o NFP z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 v zmysle výzvy č. 30/PRV/2018 (opatrenie 4.1)

Žiadateľ o stanovisko je povinný priložiť k žiadosti
1. v prípade rekonštrukcie resp. modernizácie majetku štátu v správe štátneho podniku Hydromeliorácie š. p. prenajatého v zmysle zmluvy na prenájom TPC HZZ projekt spracovaný na úrovni pre stavebné povolenie
2. v prípade nákupu závlahového detailu (zavlažovacie stroje pripájané na koncové zariadenia podzemného rozvodu závlahovej vody) stručný projekt obsahujúci údaje o mieste napojenia závlahového detailu na rúrovú sieť alebo identifikáciu zavlažovanej plochy (údaje o parcele KN, údaje o kultúrnom dieli)
3. v prípade žiadosti o NFP na nákup závlahového detailu, pričom žiadateľ nie je nájomcom závlahového systému, žiadame predložiť okrem podkladov uvedených v bode 2. aj zmluvu na dodávku závlahovej vody s nájomcom závlahového systému