Podnik2
105715129
Obrazok5
Obrazok6
DSC01703
Blažovce ČS
Lipt Sielnica kanál
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Článok v Roľníckych novinách s riaditeľom Hydromeliorácie, š.p. Ing. Mariánom Šulákom

Dňa 01.03.2023 vyšiel článok v Roľníckych novinách s riaditeľom Hydromeliorácie, š.p. Ing. Mariánom Šulákom – „Našou prioritou je zadržať vodu v krajine, dostať vodu na polia.“ Tento článok si môžete prečítať po kliknutí na link na strane 12.


Prenájom kancelárskych priestorov

Vážená široká verejnosť,

týmto Vám oznamujeme, že Hydromeliorácie, š.p. majú k dispozícii voľné kancelárske priestory a parkovacie miesta v stráženom areáli. Jedná sa o možnosť parkovania v čase od 17.00 do 6.30 cez pracovné dni a počas dní pracovného pokoja (soboty a nedele).

V prípade záujmu a osobnej obhliadky bližšie informácie na tel.č. 02/40258 214, 40258 233, mail: info@hmsp.sk.


Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 27. júla 2022 v Bratislave.

Na základe celkového hodnotenia komisie Mgr. Michal Kapusta získal spolu 78 bodov a Ing. Marián Šulák získal spolu 114 bodov z celkového počtu 150 bodov. Výberová komisia na základe výsledkov celkového bodového hodnotenia konštatuje, že hranicu úspešnosti splnil jeden uchádzač a to Ing. Marián Šulák. Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik za úspešné a na základe uvedených výsledkov určila poradie:

1. Ing. Marián Šulák

Na základe celkových výsledkov výberového konania, vymenoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Mariána Šuláka do funkcie riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Výberové konania 28-07-2022


17.03.2022

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia riaditeľa, sa od 17.3.2022 z kapacitných dôvodov na pracovisku  predlžuje termín na vyhotovenie odborného stanoviska  z 30 pracovných dní na 60 pracovných  dní.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný deň.


01.03.2022

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva sú všetky práce na čistení a údržbe odvodňovacích kanálov pozastavené.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný deň.


22.12.2021

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 27.12.2021 až 31.12.2021  bude štátny podnik Hydromeliorácie, š.p.  ZATVORENÝ  z dôvodu čerpania povinnej celopodnikovej dovolenky.

Za pochopenie Vám ďakujeme a prajeme krásne, požehnané a pokojné vianočné sviatky a do Nového roku 2022 hlavne pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a dobrú, vzájomnú spoluprácu.

S úctou,

Ing. Juraj Jurica
riaditeľ09.09.2021

Vážená široká verejnosť,

Od 9.9.2021 do 14.9.2021 čerpajú zamestnanci Hydromeliorácií š.p. homeoffice.
V prípade akýchkoľvek Vašich požiadaviek Vás prosíme kontaktujte pohotovostné mobilné telefónne číslo: +421 917 249 445.
Ďakujeme pochopenie a prajeme Vám príjemný deň.

Ing. Juraj Jurica
riaditeľ
Hydromeliorácie, š.p.


25.06.2021

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p., ako verejný obstarávateľ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) predkladá nasledujúcu výzvu:

Informačný systém hydromeliorácie.

Prílohy:
Opis predmetu zakázky


10.03.2021

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VO“), predkladá nasledujúcu Výzvu:

Komplexná realizácia procesu nadlimitného VO“

Prílohy:

Príloha č. 1 Cenová ponuka – vzor


!Dôležité upozornenie!

V súvislosti s pretrvávajúcim núdzový stavom vyhláseným dňa 1.10.2020 vládou SR platia na pracovisku Hydromeliorácie, š.p. až do odvolania nasledovné opatrenia:

– ruší sa 10-dňové podanie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

– ruší sa osobné podanie a prevzatie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

– ruší sa hotovostná platba v pokladni štátneho podniku Hydromeliorácie.


25.02.2020

Oznámenie o získaní nenávratného finančného príspevku

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. si dovoľuje informovať verejnosť o získaní
nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
na implementáciu projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“.
Viac informácií pod záložkou Projekt OPII.


11.11.2019

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 11.11.2019 – 13.11.2019 bude v štátnom podniku realizované preklápanie analógových liniek na digitálnu ústredňu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k výpadkom telefónnych hovorov.

Zároveň Vám oznamujeme, že k uvedenému dátumu, t.j. 11.11.2019 boli zrušené štátne linky:
4342 2931 – funkčné číslo 4025 8212
4524 8943 – funkčné číslo 4025 8264
4524 8722 – funkčné číslo 4025 8268
4524 8902 – funkčné číslo 4025 8270
4552 1705 – funkčné číslo 4025 8214

Za pochopenie ďakujeme a sme s úctou,

Ing. Igor Kálna
riaditeľ


03.10.2019

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 23.12.2019 až 27.12.2019 bude štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ZATVORENÝ z dôvodu čerpania povinnej celopodnikovej dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

S úctou,
Ing. Igor Kálna
riaditeľ


Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 9.12.2019 a 11.12.2019 bude Hydromeliorácie, štátny podnik zatvorený z technických problémov .
Ďakujeme za pochopenie.


19.10.2018

Žiadosti o vyjadrenie k projektu obnovy závlah, v zmysle povinných príloh projektu pri podaní žiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Zavlažovanie, bude štátny podnik Hydromeliorácie prijímať najneskôr do 30.11.2018  na základe Onámenia o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018 zo dňa 08.10.2018, ktorým sa predlžuje termín uzatvorenia výzvy.
V prípade, že investičný zámer predpokladá zásadné zmeny na majetku štátu, ktorý je predmetom zmlúv o prenájme TPC HZZ, žiadame predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu, v rozsahu a forme projektu pre stavebné povolenie.

Usmernenie pre žiadateľov o stanoviská Hydromeliorácie, š. p. k žiadostiam o NFP z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 v zmysle výzvy č. 30/PRV/2018 (opatrenie 4.1)

Žiadateľ o stanovisko je povinný priložiť k žiadosti
1. v prípade rekonštrukcie resp. modernizácie majetku štátu v správe štátneho podniku Hydromeliorácie š. p. prenajatého v zmysle zmluvy na prenájom TPC HZZ projekt spracovaný na úrovni pre stavebné povolenie
2. v prípade nákupu závlahového detailu (zavlažovacie stroje pripájané na koncové zariadenia podzemného rozvodu závlahovej vody) stručný projekt obsahujúci údaje o mieste napojenia závlahového detailu na rúrovú sieť alebo identifikáciu zavlažovanej plochy (údaje o parcele KN, údaje o kultúrnom dieli)
3. v prípade žiadosti o NFP na nákup závlahového detailu, pričom žiadateľ nie je nájomcom závlahového systému, žiadame predložiť okrem podkladov uvedených v bode 2. aj zmluvu na dodávku závlahovej vody s nájomcom závlahového systému