Architektúra

Primárnou úlohou Hydromeliorácií š.p. je udržanie a systematické zabezpečenie prevádzkyschopnosti hlavných melioračných zariadení (HMZ – závlahové a odvodňovacie zariadenia), ktoré upravujú vodné a vzdušné pomery pôd v poľnohospodárskej krajine, zmierňujú sucho, zároveň znižujú zamokrenie a upravujú priebežné odvádzanie vnútorných vôd, čím tvoria súčasť protipovodňovej ochrany SR.

Hlavné oblasti v rámci podniku z hľadiska biznis architektúry:

 • Závlahy (závlahové siete, čerpacie stanice, nájom)
 • Odvodnenie (ochrana pred povodňami, odvádzanie splaškovej vody, nájom)
 • Vyjadrenia a stanoviská (pre žiadateľov)
 • Riadenie majetku (úprava vlastníckych vzťahov)

Realizáciou projektu sa docieli budúci cieľový stav:

 • zosúladenie webového sídla s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb Slovenska „ID-SK“
 • zosúladenie elektronickej služby Podávanie žiadosti o vyjadrenie o existencii hydromelioračných zariadení s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb Slovenska „ID-SK“ a jej poskytovanie na webovom sídle podniku prostredníctvom elektronického formuláru
 • vytvorenie jednotného prístupu pre nahlasovanie podnetov – služba dispečingu
 • vytvorenie jednotného prístupu pre hlásenie udalostí – služba dispečingu
 • vytvorenie používateľských účtov pre nájomcov
 • vytvorenie mobilného riešenia pre nájomcov
 • vytvorenie služby zobrazenie technicko-prevádzkových informácií o HMZ
 • vytvorenie manažérskych dashboardov

Budúci cieľový stav sa bude dosahovať

 • zavedením nasledujúcich biznis služieb:
  • Podávanie žiadosti o vyjadrenie o existencii hydromelioračných zariadení, ks_337959
  • Podávanie podnetu k stavu hydromelioračného zariadenia
  • Podávanie hlásenia udalosti nájomcom hydromelioračného zariadenia
  • Publikovanie údajov a datasetov
  • Zasielanie údajov o množstve odobranej vody, zavlažovanom území a zavlažovaných plodinách
  • Vyžiadanie stanoviska k stavebným a technologickým zmenám na prenajatom hydromelioračnom zariadení
  • Poskytovanie informácií pre autentifikovaných používateľov hydromelioračných zariadení
  • Zasielanie prevádzkových údajov o hydromelioračných zariadeniach od autentifikovaných používateľov
  • Publikovanie stavu a prevádzky hydromelioračných zariadení
 • Zavedením manažérskeho nástroja pre podporu riadenia:
  • Manažérske dashboardy
 • Zavedením intranetu na zlepšenie toku informácii v podniku, jeho efektívnejšie riadenie a rozvoj. Bude sa analyzovať aktuálnosť, rozsah a forma platných aktov a následne ich dopracovávanie tak, aby reflektovali potreby podniku a mali jednotnú štruktúru a metodiku. Zabezpečí sa oboznamovanie dotknutých pracovníkov s platnými riadiacimi aktami a identifikovanie každého aktu s pracovným miestom, ktorého aktivity daný akt upravuje. Vytvorí sa riadené úložisko pre internú legislatívu, s jednoznačným odlíšením aktuálnych a neplatných aktov, s možnosťou vyhľadávať aj historické akty podľa zadefinovaných parametrov.