Žiadosti

Žiadosť o odborné stanovisko k existencií hydromelioračných zariadení

Žiadosť o prenájom

!Dôležité upozornenie!

V súvislosti s pretrvávajúcim núdzový stavom vyhláseným dňa 1.10.2020 vládou SR platia na pracovisku Hydromeliorácie, š.p. až do odvolania nasledovné opatrenia:

– ruší sa 10-dňové podanie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

– ruší sa osobné podanie a prevzatie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

– ruší sa hotovostná platba v pokladni štátneho podniku Hydromeliorácie.