Technicko-prevádzkový úsek

Odbor správy a prevádzky HMZ

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • evidenciu majetku hlavných závlahových zariadení (ďalej len „HZZ“) a hlavných odvodňovacích zariadení (ďalej len „HOZ“) v členení na stavby a objekty a technickú infraštruktúru, zároveň vykonáva ich periodickú inventarizáciu a aktualizáciu,
 • poskytovanie a overovanie technických podkladov k vyjadrovacej činnosti, k nepovoleným záberom na spravovanom majetku HMZ a k zámerom tretích osôb, ako aj kontrolu správnosti znaleckých posudkov v súčinnosti s Odborom usporiadania  majetku a vyjadrovacích činností,
 • v súčinnosti s Odborom dislokovaných pracovísk HMZ vedie evidenciu škôd na spravovanom majetku a nahlasovanie škodových prípadov orgánom PZ SR,
 • v súčinnosti s Odborom usporiadania majetku a vyjadrovacích činností a Odborom dislokovaných pracovísk identifikujú hydromelioračný majetok v teréne (vytyčovanie); odovzdanie a preberanie tohto majetku v súvislosti s realizáciou povolených zámerov tretích osôb,
 • vypracovanie podkladov k uzatváraniu zmlúv a obhospodarovanie zmlúv na: prenájom technicko-prevádzkových celkov HZZ a iného majetku HMZ, odbery závlahovej vody, podporu zachovania funkčnosti a prevádzkovej schopnosti HMZ z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu,
 • kontrolu plnenia finančného plánu a podkladov fakturácie,
 • v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi podniku rieši žiadosti, sťažnosti a reklamácie,
 • využívanie spravovaného majetku uzatváraním zmlúv na prevádzku HZZ s oprávnenými subjektmi v nadväznosti na požiadavky agropodnikateľov na zavlažovanie v spolupráci s Odborom právnym,
 • zabezpečovanie funkčnosti z prevádzkovej schopnosti HZZ v súvislosti s ich plnením účelu vodných stavieb zriadených na zavlažovanie (údržba, opravy, služby a energia),
 • predkladanie podkladov k finančnému zabezpečeniu zmlúv na prevádzku HZZ ako aj k zabezpečeniu funkčnosti prevádzkovaného majetku; obstaranie a kontrola opatrení na zabezpečenie funkčnosti,
 • prípravu podkladov k uzatváraniu zmlúv na odber elektriny s príslušným dodávateľom, evidencia odberných miest elektriny, bilancia, odsúhlasovanie a upresňovanie podmienok odberov elektriny na prevádzku HZZ a odvodňovacích čerpacích staníc (ďalej len „OČS“),
 • zabezpečovanie funkčnosti HOZ v súvislosti s ich plnením účelu vodných stavieb zriadených na reguláciu vodného režimu poľnohospodárskej pôdy a na ochranu majetku obcí a občanov,
 • zaujímanie stanovísk k vypúšťaniu cudzích vôd do HOZ v správe podniku,
 • v súčinnosti s Odborom dislokovaných pracovísk HMZ zabezpečovanie funkčnosti a prevádzky vybraných OČS v súvislosti s protipovodňovou ochranou (údržba, opravy, služby, energia),
 • kontrola a následné plnenie vyplývajúce zo zmlúv na prevádzku OČS k zabezpečeniu funkčnosti prevádzkovaného majetku,
 • v spolupráci s Odborom usporiadania majetku a vyjadrovacích činností koordinuje a spracováva vývojové projekty, služby a medzinárodné projekty v rámci  činnosti podniku,
 • spracováva podnikové normy a koncepčné dokumenty podniku pre zakladateľa MPRV SR.

Odbor dislokovaných pracovísk HMZ

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • účasť a zastupovanie na rokovaniach správnych orgánov vo veciach územno-plánovacích konaní miest a obcí, vydávania územných a stavebných povolení a vodoprávnych rozhodnutí v súčinnosti s OUMaVČ a vodoprávnych povolení v súčinnosti s OSaP a OIVČ,
 • monitorovanie a evidencia technického stavu HZZ (+pasportizácia),
 • monitorovanie a evidencia technického stavu HOZ (+ pasportizácia),
 • účasť a zastupovanie podniku na rokovaniach protipovodňových komisií,
 • zabezpečovanie funkčnosti a prevádzky vybraných OČS v súvislosti protipovodňovou ochranou (údržba, opravy, služby a energia) v súčinnosti s OSaP HMZ,
 • predkladanie podkladov k zabezpečovaniu zmlúv na prevádzku OČS ako aj k zabezpečeniu funkčnosti prevádzkovaného majetku; ich následná realizácia a kontrola v súčinnosti s OSaP HMZ,
 • predkladanie podkladov k zabezpečeniu zmlúv na prevádzku ZČS ako aj k zabezpečeniu funkčnosti prevádzkovaného majetku; ich následná realizácia a kontrola v súčinnosti s OSaP HMZ,
 • identifikácia majetku v teréne (vytyčovanie); odovzdávanie a preberanie tohto majetku v súvislosti s realizáciou povolených zámerov tretích osôb,
 • spoluprácu pri údržbe GIS – kontrola a opravy údajov, doplňovanie údajov, aktualizácia údajov,
 • v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi podniku aktualizuje a dopĺňa údaje o vybudovaných hydromelioračných zariadeniach do GIS podniku,
 • identifikuje majetok HMZ a iný majetok zverený podniku do správy,
 • identifikácia nelegálnych záberov na majetku HMZ a iného majetku zverenému do správy podniku, v súčinnosti s Odborom správy a prevádzky HMZ,
 • v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi podniku rieši žiadosti, sťažnosti a reklamácie.

Odbor investičných vodohospodárskych činností

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • zabezpečuje podklady pre aktualizáciu, ako aj prípravu koncepčných vodohospodárskych plánov Slovenska,
 • zabezpečuje inžinierska činnosti vodohospodárskych zámerov podniku,
 • zabezpečuje činnosti v zastúpení investora súvisiace s realizáciou investičného vodohospodárskeho plánu podniku,
 • zabezpečuje inžinierske činnosti v súvislosti s čerpaním dotácií z „Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“ a „Strategického plánu SPP 2023 – 2027“,
 • aktualizácia ako aj zabezpečenie nových vodoprávnych povolení na odber povrchovej a podzemnej vody na závlahy,
 • pripravuje podklady a vypracováva strategické alebo koncepčné materiály podniku,
 • v spolupráci s Odborom usporiadania majetku a vyjadrovacích činností vypracováva analýzy majetkového charakteru,
 • v spolupráci s Ekonomickým úsekom vypracováva analýzy ekonomického charakteru,
 • v spolupráci s Odborom správy a prevádzky HMZ vypracováva analýzy stavu a transformácie hydromelioračných zariadení v správe podniku,
 • v spolupráci s Odborom právnym vypracováva analýzy právno-ekonomického charakteru,
 • podieľa sa alebo vypracováva interné organizačné riadiace dokumenty podniku,
 • vypracováva materiály a analýzy  podľa zadania zakladateľa podniku MPRV SR,
 • organizačne zabezpečuje prevod správy majetku vo vlastníctve štátu medzi subjektmi verejnej správy v rámci pôsobnosti podniku (napr. delimitáciu drobných vodných tokov v správe podniku na SVP, š. p. a delimitáciu drenážnej siete a jej príslušenstva v správe Slovenského pozemkového fondu na podnik).

Odbor usporiadania majetku a vyjadrovacích činností

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • vypracováva odborné stanoviská k žiadostiam právnických a fyzických osôb ku konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • poskytuje údaje o zmenách k vybudovaným hydromelioračným zariadeniam pre GIS podniku,
 • vykonáva funkciu gestora činností súvisiacich s konaniami o projektoch pozemkových  úprav, spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy, zhotoviteľmi projektov, vyjadruje sa k všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia a usmerňuje a koordinuje ostatných zamestnancov podniku v súvislosti s touto činnosťou,
 • identifikuje majetok HMZ, spracováva podklady k usporiadaniu majetku HMZ a iného majetku zvereného podniku do správy,
 • zabezpečuje zápisy vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku zverenému do správy podniku do jednotlivých správ katastra nehnuteľností,
 • eviduje dokumentáciu súvisiacu so zápisom vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku podniku,
 • vypracováva stanoviská a v spolupráci s organizačnými útvarmi podniku posudzuje možnosti odplatného prevodu majetku štátu na iné osoby v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje v spolupráci s organizačnými útvarmi podniku obchodné verejné súťaže na predaj nadbytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku v správe podniku,
 • vykonáva administratívnu činnosť na podanie žiadostí o predaj nadbytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku podniku zakladateľovi MPRV SR v súlade s §45a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov ako aj v prípade škodových udalostí,
 • v prípade škodových udalostí a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku spolupracuje s Odborom správy a prevádza HMZ pri vybavovaní agendy a zabezpečení vytyčovania a rekognoskáciu hydromelioračných zariadení v teréne,
 • vyjadruje sa za podnik k uplatneným reštitučným nárokom oprávnených osôb v konaní podľa zákona č. 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a podľa zákona 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenska č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, v spolupráci s Odborom právnym,
 • koordinuje a spracováva vývojové projekty, služby a medzinárodné projekty v rámci činnosti podniku,
 • vyhotovovanie geometrických plánov, adresných bodov a inej technickej dokumentácie potrebnej pre zápis do katastra nehnuteľností,
 • spracováva podnikové normy a koncepčné dokumenty podniku pre zakladateľa podniku MPRV SR.