Žiadosť o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení

Formulár žiadosti – (Žiadosť o OS)

Žiadosť obsahuje:

  1. Tlačivo „Žiadosť o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení (HMZ)
  2. Tlačivo „Záväzná objednávka odborného stanoviska“
  3. „Obchodné podmienky“
  4. Tlačivo „Plná moc“ – pre prípad potreby zastupovania

Formulár žiadosti o vyjadrenie je zverejnený aj na našej nástenke vo vestibule štátneho podniku.

Postupnosť krokov podania žiadosti:

1. Stiahnuť formulár
2. Vyplniť formulár
(Pre korektné vyplnenie editovateľného formulára odporúčame nainštalovať bezplatnú verziu programu Adobe Acrobat Reader – odkaz)
3. Vytlačiť formulár a opatriť ho podpisom príp. pečiatkou
4. Podať žiadosť elektronicky/poštou/osobne

Žiadosť o odborné stanovisko môžete podať:

1. Elektronicky na mailovú adresu   vyjadrenia@hmsp.sk – prílohy by mali obsahovať:
– vyplnený formulár žiadosti uložený vo formáte .pdf z kroku č.3
– sken vytlačenej žiadosti opatrený podpisom, príp. pečiatkou z kroku č.4.
– grafický podklad *
!!! V prípade podania žiadosti elektronicky, poprosíme predmetnú žiadosť duplicitne poštou nezasielať. Ďakujeme!!! 2. Poštou
3. Osobne

(*) V prípade stavieb väčšieho rozsahu (viac ako 5 parciel) je dodanie grafických podkladov v digitálnej forme vo formáte .dgn alebo .shp podmienkou, aby bolo možné dodržať vypracovanie odborného stanoviska v stanovenom termíne.