Oznamovanie protispoločenských činností

Informácie o postupe pri oznamovaní a preverovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú verejne prístupné k nahliadnutiu u informátora vo vestibule Hydromeliorácie, štátny podnik.

Organizačná smernica č. 02 / 2019 – oznamovanie protispoločenskej činnosti


Protikorupčný program MPRV SR:

Protikorupčný program MPRV SR

Smernica MPRV SR č 8004-2019-020 – Riadenie korupčných rizík

Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie


Protikorupčný program Hydromeliorácie, š.p. :

Organizačná smernica č. 004/2019 – Riadenie korupčných rizík

Organizačná smernica č. 4/2021 – Spôsoby riešenia konfliktu záujmov a pravidlá prijímania a poskytovania darov


Písomné podania:
Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská ul. č. 29
825 63 Bratislava 211

Elektronické podania:
info@hmsp.sk
vesely@hmsp.sk

Osobné podania:
JUDr. Peter Veselý
zodpovedná osoba
Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská ul. č. 29
825 63 Bratislava 211