Opis Projektu

Projekt „Manžment údajov v oblasti hydromeliorácií“ predstavuje komplexný projekt v zmysle výzvy a štandardov pre PO7 OPII. Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci inštitúcie HYDROMELIORÁCIE, š. p. a tým podporiť princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov.

Tieto sa zabezpečia prostredníctvom 8 míľnikov projektu:

  • Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov;
  • Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát;
  • Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu;
  • Vyhlásenie referenčných údajov;
  • Využitie konzumovaných údajov;
  • Automatizované publikovanie otvorených údajov;
  • Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „moje dáta“;
  • Zavedenie registra alebo evidencie.

Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia. Na základe referencovania údajov evidencie závlahovej siete a odvodňovacích kanálov a zariadení bude proces automatizovaný bez nutnosti účasti občana a/alebo podnikateľa v prípade nekolízneho stanoviska.

Prvým krokom projektu bude komplexne spracovaná analýza objektov evidencie dotknutých registrov/evidencií. Táto bude obsahovať zoznam relevantných objektov evidencie a zoznam využívaných objektov evidencie z iných informačných systémov, ktoré sú potrebné pre efektívny výkon agendy. Zároveň bude vykonaná analýza pre všetky vecné aktivity projektu. Analytické práce budú zabezpečené externým dodávateľom, pričom interné zdroje budú nápomocné pri definovaní požiadaviek a funkčných špecifikácií. V rámci aktivity – Analýza a dizajn riešenia budú definované vstupné objekty evidencie z iných informačných systémov, voči ktorým prebehne referencovanie.

Realizačná časť projektu predpokladá zabezpečenie a použitie meracích prístrojov na zaznamenávanie infraštruktúry. Cieľom je získavať v teréne namerané dáta a spresňovať tak údajovú štruktúru. Ide o 2 skupiny meracích prístrojov s rozdielnou technológiou merania. Zameriavače (GNSS zostavy), použiteľné pri viditeľných povrchových častiach. Vyhľadávače (lokalizátory podzemných sietí) dokážu identifikovať infraštruktúru skrytú pod povrchom. Neoddeliteľnou súčasťou technického vybavenia je aj zabezpečenie hardvéru a softvéru (notebookov s príslušenstvom).

Implementácia – súčasťou hlavných aktivít bude zavedenie systematického manažmentu údajov. Ako integrálna časť implementácie bude aj proces čistenia údajov zabezpečovaný vlastnými kapacitami organizácie. Výsledkom budú vyčistené údaje a dosiahnutá ich požadovaná kvalita. Počas implementácie bude využitá integrácia prostredníctvom IS CSRU na centrálnu platformu pre registre OVM. Výstupom tejto aktivity budú implementované procesy manažmentu údajov, implementované zmeny v interných procesoch, implementované organizačné zmeny. Aktivita bude zabezpečovaná prevažne externou dodávkou, pričom interné zdroje budú zabezpečovať koordináciou zmien v interných procesoch.

V rámci testovania budú otestované implementované interné procesy na základe využitia konzumovaných referenčných údajov. Zároveň budú otestované všetky integračné väzby tak, aby boli kľúčové údaje pravidelne publikované vo forme otvorených údajov a relevantné dáta dostupné na centrálnej platforme integrácie údajov pre občanov a podnikateľov prostredníctvom služby „Moje dáta“. Testovanie bude zabezpečené externými dodávkami, pričom interné zdroje budú koordinovať testovanie a prípadne zapájanie sa interných kapacít a vyhodnocovať priebehy testovania.

Nasadenie predpokladá vypracovaný plán implementácie realizačných princípov pre jednotlivé registre/evidencie a migráciu existujúcich údajov registrov/evidencií do novovytvorených štruktúr registrov a zároveň vytvorenie vlastnej integrácie. Výstupom sú aktívne všetky integrácie a procesy, ktoré budú následne zavedené do rutinnej prevádzky. Nasadenie bude zabezpečované externou dodávkou, pričom súčasťou je aj dodávka dokumentácie k nasadeným riešeniam.