Ekonomický úsek

Odbor finančných činností

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • prípravu účtovného rozvrhu, vyhotovenie a účtovanie interných dokladov, mesačnú  uzávierku účtovníctva,
 • vypracovanie daňového priznania – daň z motorových vozidiel,
 • priebežne nahrávanie a účtovanie bankových operácii na všetkých bankových účtoch,
 • kompletizáciu mesačných výstupov, hlavnú knihu, súvahu, výsledovku, rozúčtovanie nákladov a výnosov podľa činnosti stredísk,
 • prípravu a spracovanie  ročnej závierky účtov (uzavieranie a otváranie účtovných kníh),
 • úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi pri realizácii pracovných úloh,
 • zodpovedá  za riadnu úschovu a archiváciu všetkých písomnosti súvisiace so zabezpečovanou agendou,
 • vedenie a účtovanie tuzemskej a valutovej pokladne,
 • vykonáva účtovanie drobných tržieb prijatých do pokladne, rozúčtovanie drobných nákupov, PL, poštovného, nákladov na reprezentačné a pod.,
 • vykonáva výplatu cestovných náhrad a záloh na mzdy zamestnancov,
 • starostlivosť o ceniny, ich účtovanie a vydávanie cenín zamestnancom,
 • evidenciu a nahrávanie dodávateľských faktúr do príslušných účtovných kníh a saldokonta – dodávatelia,
 • vykonáva účtovanie o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, zaradenie majetku do príslušných odpisových skupín,
 • vypracovanie odpisového plánu a účtovanie mesačných účtovných odpisov, pre potreby vypracovania daňového priznania dani z príjmov právnických osôb, vyčíslenie aj daňových odpisov a rozdielu daňových a účtovných odpisov,
 • prípravu a usmernenie fyzickej inventúry dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, odsúhlasenie výsledkov fyzickej inventúry s ich účtovnými stavmi,
 • vykonáva finančné operácie cez Home-banking a ich priebežnú kontrolu,
 • vystavovanie všetkých odberateľských faktúr,
 • vypracovanie všetkých daňových priznaní daní z nehnuteľnosti,
 • operatívnu evidenciu ostatného majetku (DHMM, DHMV) a s tým súvisiacu inventarizáciu a likvidáciu,
 • starostlivosť a evidenciu o pohľadávkové a záväzkové zmluvné vzťahy, ktoré súvisia so správou administratívnych budov a s prenájmom nebytových priestorov,
 • mesačné zúčtovanie spotreby PL na jednotlivé motorové vozidlá, poľnohospodárske stroje a celkový prehľad o nákladoch na všetky motorové vozidlá,
 • zabezpečuje mzdovú agendu podniku,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok podniku,
 • vykonáva administratívnu činnosť na podanie žiadostí o predaji nadbytočného a nepotrebného hnuteľného majetku štátneho podniku zakladateľovi v súlade s §45 a Zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,
 • vedie personálnu a mzdovú agendu v celom rozsahu,
 • pripravuje podklady a vypracováva strategické a koncepčné materiály podniku.

Odbor hospodárskej správy a dopravy

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • koordinuje plynulý a bezporuchový chod v administratívnych budovách, stará sa o odstraňovanie zistených nedostatkov (údržbárskych, elektrických, záhradníckych, stolárskych, stavebných a pod.),
 • prípravu a usmernenie fyzickej inventúry dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, odsúhlasenie výsledkov fyzickej inventúry  s ich účtovnými stavmi,
 • operatívnu evidenciu ostatného majetku (DHMM, DHMV) a s tým súvisiacu inventarizáciu a likvidáciu,
 • nákup materiálu, strojov, zariadení a výpočtovej techniky vrátane programového vybavenia a požadovaných služieb a ostatných požiadaviek zamestnancov pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní,
 • sleduje a eviduje dodržiavanie lehôt STK, emisných kontrol, garančných opráv všetkých motorových vozidiel a zabezpečuje školenia pre vodičov motorových vozidiel,
 • spracováva súhrnné prehľady o telekomunikačných poplatkoch (štátne linky, mobilné telefóny),
 • všetky úkony, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických
  a plynových zariadení,
 • vypracovávanie návrhu časového plánu revízií, odborných prehliadok
  a skúšok vyhradených elektrických, plynových a technických zariadení, zdvíhacích zariadení, komínov, bleskozvodov,
 • preberanie vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení a s tým spojené preberanie prác súvisiacich s odstránením nedostatkov na všetkých technických, elektrických a iných zariadeniach,
 • bezporuchovosť energetického hospodárstva, zabezpečovať práce súvisiace
  s uzatváraním zmlúv na všetky média, týkajúce sa elektrickej energie, vody, plynu, odvozu komunálnych odpadov a poskytovania služieb v oblasti výťahov,
 • úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi pri realizácii pracovných úloh. 

Podateľňa

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • evidenciu došlej a odoslanej písomnej agendy prostredníctvom softwérového programu,
 • úzko spolupracuje s organizačnými útvarmi podniku pri realizácii pracovných úloh,
 • prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. odoslanie a doručovanie listových zásielok. Prevzaté zásielky v obálkach po otvorení naskenuje a zaeviduje v softwérovom programe REGI-s v module PODATEĽŇA. Po rozdelení zásielok riaditeľom podniku tieto rozdelí na jednotliví organizačné útvary podniku, vytlačí evidenčný hárok a proti podpisu odovzdá príslušným útvarom,
 • prijímanie a odoslanie elektronických zásielok z elektronickej schránky prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk, nakoľko v zmysle zákona o Governmente štátny podnik ako  „eID Klient“ má túto povinnosť.
 • Odoslanie zásielok sa vykonáva prostredníctvom USB kľúča, ktorý bol pridelený štatutárovi štátneho podniku. USB kľúč s podpisom a heslom je uložený v trezore Pokladne a poskytovaný je len určeným osobám, ktoré proti podpisu kľúč prevezmú a po elektronickom zaslaní elektronického dokumentu USB kľúč odovzdajú s uvedením poznámky kedy, kto a kam dokument elektronicky poslal.