Riaditeľ – 100

Ing.  Marián Šulák
riaditeľ

E-mail:   marian.sulak@hmsp.sk

Sekretariát riaditeľa:

Kontakt: +421-2-4025 8212
E-mail:    info@hmsp.sk

Riaditeľa menuje zakladateľ na základe výberového konania.

Riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku.

Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku pôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Riaditeľ vymenúva a odvoláva vedúcich odborov. Zároveň menuje a odvoláva predsedov a členov poradných orgánov riaditeľa a odborných komisií.

V čase neprítomnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa zastupuje v plnom rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti vedúca odboru financovania a hospodárskych činností, Ing. Petra Mindová – mindova@hmsp.sk.