Riaditeľ – 100

Ing. Peter Rusňák, PhD.
riaditeľ

peter.rusnak@hmsp.sk

Sekretariát riaditeľa:

Kontakt: +421-2-4025 8212
E-mail:    info@hmsp.sk

Riaditeľa menuje zakladateľ MPRV SR na základe výberového konania. Riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach, zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku pôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku. Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich zástupcov a vedúcich zamestnancov organizačných útvarov. Zároveň menuje a odvoláva predsedov a členov poradných orgánov riaditeľa a odborných komisií. V dobe neprítomnosti riaditeľa podniku zastupuje riaditeľa vedúci Kancelárie riaditeľa. V dobe neprítomnosti riaditeľa podniku a vedúceho Kancelárie riaditeľa zastupuje riaditeľa podniku vedúci Technicko-prevádzkového úseku.