Verejné obstarávanie

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ uverejňuje dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné.

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenových ponúk :

19.07.2021

Záverečná správa s výpočtom množstiev podzemných vôd

Príloha č. 1:

Zoznam závlahových stavieb s odberom podzemných vôd na zavlažovanie

Príloha č. 2:

Situácia odberu podzemných vôd pre závlahové stavby

25.06.2021

Informačný systém hydromeliorácie.

Prílohy:

Opis predmetu zákazky

11.06.2021

1. „Kybernetická bezpečnosť“

26.05.2021

1. „Kybernetická bezpečnosť“ – verejné obstarávanie zrušené

2. „Odstránenie betónového plotu cca 96 bm vrátane odvozu na skládku“

30.03.2021

„Komplexná realizácia procesu podlimitného VO“ – prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy:

Cenová ponuka – vzor

10.03.2021

„Komplexná realizácia procesu nadlimitného VO“

Prílohy:

Príloha č. 1 Cenová ponuka – vzor