Informácie o podniku

Obchodné údaje

HYDROMELIORÁCIE, š.p.
Adresa: Vrakunská ulica č.29
825 63 Bratislava 211
tel.: 02 / 4025 8212

e-mail : info@hmsp.sk

IČO:          35860839
DIČ:          2021730073
IČ DPH:  SK2021730073

IČO:35860839
DIČ:2021730073
IČ DPH:SK2021730073

Vznik: Samostatný štátny podnik HYDROMELIORÁCIE vznikol k 1.7.2003 rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR
č. 2018/03 – 420/116 zo dňa 11.3.2003.

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 425/B

Právna forma: Štátny podnik

Predmet činnosti:

 • výkon správy hydromelioračných zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom hydromelioračných zariadení
 • automatizované spracovanie údajov
 • prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
 • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi, alebo nájomcovi nehnuteľnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb – obstarávateľské služby spojené s prenájmom
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
 • rozmnožovacie a kopírovacie práce
 • fotografické služby
 • poskytovanie verejno dostupných informačných služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti
 • zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci správy, prevádzky, opravy, a údržby odvodňovacích systémov
 • zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a odstraňovanie následkov povodní
 • prevádzkovanie, opravy, údržba a likvidácia hydromelioračného majetku (t.j. závlahových a odvodňovacích systémov)
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 • poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
 • poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
 • služby súvisiace s rastlinnou výrobou a živočíšnou výrobou bez veterinárskych služieb
 • výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva
 • výskum a vývoj v oblasti závlahových systémov a odvodňovacích systémov
 • výskum a vývoj v oblasti vodného a pôdneho hospodárstva, tvorby krajiny, regionálneho rozvoja a životného prostredia