Poskytovanie Informácií

Informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o informáciu (Zákon 211/2000 Z.z.: § 7, 12, 14, 15, 16 a 18), vrátane lehôt (§ 17), ktoré je nutné dodržať, ako aj spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby (§ 19) sú verejne prístupné k nahliadnutiu do brožúrky u informátora vo vestibule Hydromeliorácie, š.p..

PÍSOMNE:
Hydromeliorácie, š.p.
Vrakunská ul. č. 29
825 63 Bratislava 211

OSOBNE:
Podateľňa
Miestnosť 114
Telefón: +4212 40258212
e-mail:info@hmsp.sk