Kancelária riaditeľa

Poradca riaditeľa podniku

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • vypracovávanie odborných správ, informácií, analýz, rozborov a inej obdobnej agendy podľa zadaných požiadaviek,
 • riešenie problematiky závlah v celom kontexte (trvalé, celoročné sledovanie a hodnotenie činnosti prevádzkovateľov, hodnotenie vzťahov prevádzkovateľov, hodnotenie vzťahov prevádzkovateľ – odberateľ závlahovej vody, sledovanie a kontrola plnenia zmluvných povinností nájomcov, kontrola dokladov o odobranej závlahovej vode v určených termínoch),
 • koordinácia spracovania návrhu plánu stavebných prác opráv a údržby spravovaného majetku HMZ,
 • odporúčania na vybavenie alebo zamietnutie návrhov na opravy podľa záznamov o poruchách,
 • sledovanie a priebežné hodnotenie využívaných závlahových zariadení, resp. dôvody ich nevyužívania,
 • spolupráca pri strategických rozhodnutiach vedenia podniku,
 • spolupráca s organizačnými útvarmi podniku pri vybavovaní agendy v rámci vyjadrovacej činnosti podniku,
 • spolupráca s organizačnými útvarmi podniku v rámci činnosti a úloh podniku.

Sekretariát riaditeľa podniku

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • komplexnú asistenciu riaditeľa podniku,
 • prípravu a spracovanie podkladov pre obchodné stretnutia a rokovania,
 • organizovanie a materiálne zabezpečenie obchodných stretnutí a rokovaní riaditeľa podniku,
 • vypracovávanie zápisov z obchodných stretnutí a rokovaní,
 • komplexné zabezpečenie služobných ciest riaditeľa podniku resp. iných zamestnancom podniku podľa zadaných požiadaviek,
 • vypracovávanie zápisníc z porád riaditeľa podniku a ich evidencia,
 • vybavovanie telefonickej, poštovej a mailovej komunikácie sekretariátu riaditeľa podniku,
 • evidencia dokumentácie súvisiacej so vznikom podniku a jej zmien (rozhodnutia MPRV SR o zmene zakladaj listiny, dodatky k zakladacej listine, úplné znenie zakladacej listiny podniku, výpisy z obchodného registra),
 • evidencia listinných vyhotovení zmlúv,
 • vedie evidenciu podnikových noriem.

Odbor právny

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • agendu obchodného registra, živnostenského registra a registra partnerov verejného sektora,
 • agendu zmluvných vzťahov, v spolupráci s inými organizačnými útvarmi vypracováva podklady pre uzatváranie zmlúv, vypracováva návrhy zmlúv, posudzuje a predkladá pripomienky k návrhom zmlúv od zmluvných partnerov, rieši otázky plnenia zmluvných podmienok zo strany podniku a zmluvných partnerov,
 • vypracováva podania a návrhy na súdne, exekučné a správne konania a zastupuje štátny podnik v súdnych, exekučných a správnych konaniach, koordinuje spoluprácu s externými právnymi zástupcami štátneho podniku,
 • rieši a zabezpečuje vymáhanie pohľadávok podniku,
 • zabezpečuje a poskytuje právne poradenstvo organizačným útvarom podniku,
 • vedie a rieši v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi agendu sťažností a petícií,
 • vypracováva a spolupracuje s inými organizačnými útvarmi na vypracovávaní koncepčných dokumentov podniku, interných smerníc a riadiacich aktov,
 • vedie agendu oznamovania, preverovania a evidencie podnetov o protispoločenskej činnosti,
 • spolupracuje pri agende predaja nadbytočného a neupotrebiteľného majetku podniku,
 • vedie agendu žiadostí o poskytnutie informácií.

Odbor BOZP, PPO, CO, OOÚ

Vykonáva, zabezpečuje a vedie agendu:

 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • protipožiarnej ochrany,
 • civilnej ochrany obyvateľstva,
 • ochrany osobných údajov,
 • vypracováva príslušnú dokumentáciu podľa platnej legislatívy,
 • riadi a kontroluje dodržiavanie platnej legislatívy v podniku.

Odbor geoinformačných technológií

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • správu a prevádzku geografických systémov,
 • spracovanie a rozvoj priestorových údajov v správe štátneho podniku,
 • technickú podporu spracovania podkladov a komplikovaných výstupov pre potreby iných organizačných útvarov podniku,
 • analýzu a hodnotenia – posudzovania údajov diaľkového prieskumu zeme (DPZ),
 • navrhovanie vývoja systémov pre rozvoj podniku a zjednodušenie práce zamestnancov podniku,
 • spoluprácu s Útvarom rezortnej informatiky na MPRV SR v rámci rezortných úloh,
 • správu a prevádzku informačných systémov – ekonomický informačný systém, registratúrny systém, dochádzkový systém, podnikový databázový systém,
 • správu komunikačných technológií (hlasové a emailové služby),
 • správu, rozvoj a aktualizáciu webového sídla podniku,
 • publikovanie aktuálnych informácií na sociálnych sieťach,
 • prevádzku LAN siete podniku a vstupných bodov,
 • inštaláciu hardvéru a softvéru osobných počítačov a profylaktika výpočtovej techniky,
 • zber a aktualizáciu otvorených datasetov pre ústredný portál verejných služieb,
 • postupné zapracovanie požiadaviek podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • školenia a konzultácie v oblasti informatiky pre zamestnancov podniku.

Odbor obchodný

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • obchodnú činnosť za účelom zvýšenia tržieb podniku za používanie majetku v správe podniku,
 • rokovania s obchodnými partnermi o cenových podmienkach prenájmu alebo iného využitia majetku v správe podniku,
 • spolupracuje s organizačnými útvarmi podniku pri koncipovaní a realizácii obchodnej politiky podniku a pri posudzovaní žiadostí o prenájom alebo iné využitie majetku v správe podniku.

Odbor verejného obstarávania

Vedie agendu, vykonáva a zabezpečuje:

 • v spolupráci s organizačnými útvarmi podniku vypracováva podklady k verejným obstarávaniam,
 • realizáciu verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy,
 • v spolupráci s organizačnými útvarmi podniku vyhodnocuje verejné obstarávania.