Prínos Projektu

PROJEKT ZAMERANÝ NA…

Vývoj a implementáciu IS, ktorý bude:

 • komplexný, procesne orientovaný, agendový IS pre systematický manažment údajov v oblasti hydromeliorácií;
 • disponovať registrami s požadovanou kvalitou dát;
 • zabezpečovať manažment, využitie a poskytovanie dát v zmysle definovaných architektonických cieľov a princípov;
 • podporovať princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov;
 • napojený na ISVS.

Benefity:

 • optimalizácia a konsolidácia procesov definovaných počas fázy analýzy;
 • úspora času zamestnancov a úspora nákladov;
 • zníženie administratívnej záťaže;
 • nastavenie spoločných jednotných pravidiel komunikácie;
 • napojenie na informačné systémy verejnej správy (IS VS);
 • zabezpečenie optimálnej konfigurácie IS Hydromeliorácie.

PRÍNOS PRE DOTKNUTÉ SUBJEKTY

Občan:

 • Zefektívnenie procesu vydávania stanovísk k územným a stavebným povoleniam a k existencii hydromelioračných zariadení (cca 5 000 ročne občania aj podnikatelia spolu). Na základe referencovania údajov evidencie závlahovej siete a odvodňovacích kanálov a zariadení bude tento proces automatizovaný bez nutnosti účasti občana v prípade nekolízneho stanoviska.
 • Projekt prispeje k implementácii „1 x a dosť“ a zníži sa tak zaťaženie občanov z dôvodu nedostupnosti údajov.
 • Poskytovaním údajov bude občanom umožnené sa dopredu oboznámiť so situáciou na dotknutom pozemku.
 • V rámci služby „Moje dáta“ bude občanovi sprístupnená informácia o hydromelioračných zariadeniachna pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve.

Podnikateľ:

 • Projekt prispeje k implementácii „1 x a dosť“ a zníži sa tak zaťaženie podnikateľov z dôvodu absencie dostupnosti údajov.
 • Zefektívnenie procesu vydávania stanovísk k územným a stavebným povoleniam, obdobne, ako v prípade Občana.
 • Poskytovaním údajov bude podnikateľom umožnené sa dopredu oboznámiť so situáciou na dotknutom pozemku/kultúrnom dieli pôdy. Podnikateľ ako poľnohospodársky podnik budú môcť zároveň využiť „Open data“ pre strojové spracovanie na rozšírenie svojho podnikateľského potenciálu.
 • Podnikateľ využívajúci hydromelioračné siete bude konzumentom údajov prostredníctvom služby„Mojedáta“– zmluvy so štátom (prioritný osobný údaj), ekonomické a prevádzkové dáta – bude mať tak prehľad o zmluvných vzťahoch a podmienkach v záujmovom území aj s ich ekonomickým vyčíslením.

Inštitúcia verejnej správy:

 • Údaje pre podporu činnosti samosprávy – Obce a mestá ako príslušné stavebné orgány. Vyššie územné celky ako subjekty zodpovedné za územné plánovanie a realizáciu preventívnych opatrení v boji proti suchu.
 • Údaje pre podporu činnosti štátnej správy – Krajské a špecializované stavebné úrady. Ministerstvá– pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), životného prostredia (MŽP SR), dopravy a výstavby (MDV SR).

Dotknuté procesy:

 • Rozhodovacie procesy MPRV SR pre riešenie odškodnení poľnohospodárov v prípade sucha.
 • Zefektívnenie rozhodovacích procesov organizácií verejnej správy pre podporu protipovodňovej ochrany obcí a občanov.

Žiadateľ:

 • Systematický manažment spravovaných objektov a poskytovanie referenčných údajov umožní znížiť kapacity na strane zamestnancov VS a využiť ich kapacity na aktivity s vyššou pridanou hodnotou.
 • Žiadateľ bude (ako účastník územného, stavebného, kolaudačného konania) mať možnosť poskytovať svoje výstupy z vyjadrovacej činnosti v elektronickej forme automatizovane, prípadne vo výrazne vyššej kvalite údajov s kratším časom dodania žiadajúcemu subjektu.
 • Zvýšená kvalita dát zlepší rozhodovacie procesy HM a MPRV SR pre efektívne definovanie stratégie rozvoja a operatívneho plánovania obnovy a prevádzky hydromeliorizačných sietí.