Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií

Štátny podnik Hydromeliorácie, š. p. si dovoľuje informovať verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku na implementáciu projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“. Projekt je spolufinancovaný na základe platnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071Z581 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.