Základné Údaje

Názov projektu:

 • Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií

Poskytovateľ:

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako Riadiaci orgán OPII

V zastúpení:

 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Sprostredkovateľský orgán OPII

Názov a sídlo prijímateľa NFP:

 • Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

Miesto realizácie projektu:

 • SK – Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky a Žilinský kraj

Výzva – kód Výzvy:

 • OPII-2019/7/6-DOP

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

 • č. Z311071Z581 (dostupná v CRZ) zo dňa: 25. 02. 2020

Kód projektu v ITMS2014+:

 • 311071Z581

Použitý systém financovania:

 • Pred-financovanie, refundácia a ich kombinácia

NFP spolu-financovaný v rámci:

 • Operačného programu – Integrovaná infraštruktúra

Spolu-financovaný fondom:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

 • 7

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:

 • 14 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

 • 02. 03. 2020

Výška NFP:

 • Celkový rozpočet – výška oprávnených výdavkov: 999 583,00 €
 • Maximálna schválená výška NFP: 955 311,47 €
 • Percento spolu-financovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,5710 %
 • Výška spolu-financovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 44 271,53 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014–2020 sú dostupné na: www.opii.gov.sk