Často kladené otázky (FAQ)

FAQ

Z dôvodu elektronizácie a zefektívnenia procesov v inštitúcií prijímame iba a jedine nami predpísane tlačivá, iné formy žiadostí nebudú akceptované a prijaté na spracovanie. Všetky žiadosti nájdete na našej webovej stránke v sekcii žiadosti.
V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z.z. a následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny orgán, aby v rozhodnutí zaviazal vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebného konania na príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby s Hydromeliorácie, š.p. – Odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia určí stavebníkovi jednu z podmienok stanovených v bodoch a/, b/, c/
  • a/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto preukazuje žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š.p.), zaviazať vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebného konania majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete,
  • b/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala naďalej využiteľná, zaviazať vlastníka stavebných pozemkov pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky potrubia bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii,
  • c/ ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazať vlastníka stavebných pozemkov o rešpektovanie jestvujúceho závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme zaviazať vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných opráv (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“. V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa - stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za škody na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní.
Hydromeliorácie, štátny podnik nie je správcom drenážnych systémov.
Žiadosť o vytýčenie je potrebné objednať včas vopred, termín realizácie vytýčenia je potrebné dohodnúť s povereným pracovníkom, ktorý Vás bude kontaktovať. Žiadosť je určená pre objednanie vytýčenia HMZ a jej zariadení na základe predošlého vydaného stanoviska. K žiadosti nie je nutné prikladať ďalšiu objednávku, ale ak máte objednávku zo svojho systému môžete ju priložiť ako prílohu. Vytýčenie siete a jej zariadení je možné iba na základe vydaného vyjadrenia alebo zákresu k sieti, pričom k objednávke na vytýčenie siete je potrebné tieto dokumenty (ich kópie či scany) vložiť do prílohy, inak nebude žiadosť o vytýčenie akceptovaná. Na základe “Žiadosti o vytýčenie HMZ a príslušných zariadení” bude vykonané vytýčenie siete, jej zariadení a vydaná zápisnica z vytýčenia siete a zariadení, spolu so súpisom vykonaných prác, ktoré slúžia ako podklad k fakturácii. Vytýčenie je potrebné objednať včas vopred, termín realizácie vytýčenia je potrebné dohodnúť s povereným pracovníkom, ktorý Vás bude kontaktovať.
Je potrebné si podať žiadosť o prenájom hlavných závlahových zariadení, ktorú nájdete na našej webovej stránke v sekcii žiadosti. Po spracovaní žiadostí Vás bude kontaktovať poverený zamestnanec štátneho podniku.
Je potrebné si podať žiadosť o prenájom hlavných odvodňovacích zariadení, ktorú nájdete na našej webovej stránke v sekcii žiadosti. Po prijatí žiadosti Vás bude kontaktovať poverený zamestnanec štátneho podniku.
Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť na Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava, alebo elektronicky na osap@hmsp.sk