Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť aktuálnych údajov o stave hydromelioračných zariadení, množstve čerpanej vody a stave zavlažovania na sledovaných územiach.

Špecifickým cieľom je:

  • Zabezpečiť nástroje na zlepšenie služieb a komunikáciu s klientami (žiadateľmi, nájomcami) v požadovanej kvalite a v čase. Znížiť tak zaťaženie zamestnancov a zlepšením toku informácii v podniku zabezpečiť jeho efektívnejšie riadenie a rozvoj.
  • Zvyšovať spokojnosť klientov a budovať vzájomnú spoluprácu.
  • Sprehľadniť proces vydávania stanovísk k existencii HMZ a zjednodušiť komunikáciu i informovanosť o stave riešenia danej životnej situácie.
  • Zlepšenie prístupu k informáciám, skrátenie reakcie na požiadavky či podnety.
  • Zjednodušiť vzájomnú komunikáciu s HMSP.
  • Zrýchliť, sprehľadniť a zjednodušiť proces získavania stanoviska HMSP potrebného na realizáciu zmien na HMZ.
  • Mať prístup k odovzdávaným dátam a k histórii komunikácie s podnikom.
  • Môcť používať na komunikáciu s HMSP aj mobilné zariadenia.
  • Projekt realizuje elektronizáciu 7-mich služieb zameraných na občanov, podnikateľov a nájomcov hydromelioračných zariadení.