Odbor financií a hospodárskych činností – 200

E-mail:   
Kontakt:

Odbor financovania a hospodárskych činností (OF a HČ) vykonáva a zabezpečuje činnosti v nasledovných oblastiach:

A. Ekonomika a rozpočet:

 1. Organizuje a zabezpečuje plánovaciu a rozpočtovú činnosť podniku, pripravuje ročný plán a rozpočet a vykonáva jeho rozpis  jednotlivé organizačné jednotky.
 2. Vyhodnocuje plán hospodárskej činnosti, štvrťročne spracováva výsledky a pre potreby operatívneho rozhodovania predkladá čiastkové analýzy.
 3. Navrhuje ekonomickú a finančnú politiku podniku, stanovuje ciele a ekonomické nástroje na ich plnenie.
 4. Vykonáva rozborovú činnosť, spracováva čiastočné a súhrnné rozbory o výsledkoch hospodárenia štátneho podniku.
 5. Spolupracuje s odbormi na zostavovaní investičného plánu podniku, vrátane údržby a opráv dlhodobého majetku.
 6. Organizuje a zabezpečuje sústavu štatistického výkazníctva, vypracúva povinné štatistické hlásenia a zodpovedá za dodržanie termínov na ich predkladanie.
 7. Zabezpečuje realizáciu smernice na uplatnenie mzdovej politiky, sleduje tvorbu a čerpanie mzdových prostriedkov, predkladá súhrnné analýzy vývoja miezd, produktivity práce a rastu priemerných zárobkov, pripravuje a kontroluje platové zaradenie zamestnancov.
 8. Zodpovedá za uplatňovanie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, platných pre súbor zabezpečovaných činností.
 9. Zabezpečuje zmluvné a finančné vzťahy, prostredníctvom zakladateľa so štátnym rozpočtom a spracováva ich zúčtovanie.
 10. Vykonáva a zodpovedá za cenovú a daňovú politiku a plnenie daňových povinností, vyplývajúcich z daňových zákonov pre podnikateľské subjekty.
 11. Zabezpečuje realizáciu tvorby a použitie finančných prostriedkov z podnikových fondov.
 12. V rámci odboru F a HČ spracováva návrhy organizačných riadiacich aktov – podnikových noriem.

B. Ekonomická informačná sústava:

 1. Organizuje, usmerňuje a komplexne zabezpečuje účtovníctvo štátneho podniku v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o Účtovníctve a Opatrením MF SR č. 23054/2002/-92, zo dňa 16.12.2002.
 2. Spracováva ekonomické informácie a údaje o skutočnostiach preukazným spôsobom, verne, pravdivo a úplne, zobrazuje údaje o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiely majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku hospodárenia, a tiež aj o iných aktívach a pasívach.
 3. Vykonáva centrálnu evidenciu účtovných prípadov, účtovných dokladov a záznamov chronologickým spôsobom a zabezpečuje ich kontrolu a preverenie prípustnosti hospodárskych a účtovných operácií.
 4. Zabezpečuje styk s bankovým subjektom a spolupracuje s orgánmi sociálneho zabezpečenia, finančnými a daňovými orgánmi.
 5. V spolupráci s Odborom správy a prevádzky HMZ, eviduje a zabezpečuje agendu majetku hlavných melioračných zariadení z hľadiska ekonomicko-finančných vzťahov.
 6. Usmerňuje a koordinuje ekonomické činnosti na strediskách a vysunutých pracoviskách.
 7. Zabezpečuje spracovanie priebežných účtovných závierok, ročnej účtovnej závierky s príslušnými prílohami a jej kompletizáciu pred vykonaním overenia výsledkov auditorom.
 8. Vykonáva riadnu úschovu a archiváciu účtovných dokladov.
 9. Spracováva podnikové normy pre vedenie podvojného účtovníctva, vrátane obehu účtovných dokladov a aktualizuje podpisové vzory zamestnancov.
 10. Plní ďalšie úlohy s vedením a spracovaním sociálno-ekonomických informácií, ktoré úzko súvisia s budovaním a rozvojom ekonomického informačného systému štátneho podniku.

C. Hospodárska správa a doprava:

 1. Zabezpečuje centrálny nákup tovaru a objednanie prác a služieb v súlade so Zákonom č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene Zákona č. 575/2001 Z.z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
 2. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o média (elektrická energia, voda, plyn, dodávka tepla, ostatných zdrojov), spolupracuje s dodávateľskými organizáciami na príprave a uzatváraní zmluvných vzťahov.
 3. Vykonáva správu a prevádzku administratívnej budovy sídla štátneho podniku a prostredníctvom pracovníkov z dislokovaných  pracovísk zabezpečuje má dohľad nad správou a prevádzkou administratívnych objektov, ktoré boli prevzaté spolu s majetkom HMZ.
 4. Zabezpečuje logistiku štátneho podniku a komplexnú evidenciu o stave a pohybe ostatného majetku.
 5. Vykonáva hospodárenie s vratnými obalmi a zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu.
 6. Zabezpečuje činnosť poštovej služby (Podateľne), telefónnych služieb, a pod.
 7. Organizuje a zabezpečuje kompletnú evidenciu vozového parku a spracováva účtovné podklady na zúčtovanie podkladov do mesačných účtovných závierok, sleduje technický stav motorových vozidiel, zabezpečuje technické, emisné kontroly a poistenie vozidiel.
 8. Zabezpečuje periodické preškolenie vodičov, ktorí majú uzavretú Dohodu o vedení motorových vozidiel.
 9. Vykonáva archívnu službu (Správa registratúry) a spracováva Registratúrny poriadok a Registratúrny plán štátneho podniku.
 10. Zabezpečuje činnosť administrátora, ktorá súvisí s činnosťou poštovej agendy v pôsobnosti podnikového riaditeľstva.
 11. Vykonáva činnosť administrátora siete v celej pôsobnosti podnikového riaditeľstva, vedie evidenciu a aktualizáciu o  softwarových a hardwarových produktoch v štátnom podniku.
 12. Zabezpečuje administrátorskú činnosť ekonomického informačného systému Profit/W.