Odbor správy a prevádzky hydromelioračných zariadení – 300

E-mail:  

Kontakt: 

Odbor správy a prevádzky hydromelioračných zariadení (OS a PHMZ) vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti:

 1. Evidenciu majetku hlavných závlahových zariadení (HZZ) a hlavných odvodňovacích zariadení (HOZ) v členení na stavby a objekty a jeho periodickú inventarizáciu a aktualizáciu.
 2. Poskytovanie a overovanie podkladov k vyjadrovacej činnosti k zámerom tretích osôb v dotyku so spravovaným majetkom.
 3. Evidenciu škôd na spravovanom majetku a nahlasovanie škodových prípadov orgánom Policajného zboru SR.
 4. Účasť a zastupovanie na rokovaniach správnych orgánov vo veci územno-plánovacích konaní miest a obcí, vydávanie územných a stavebných povolení a vodoprávnych rozhodnutí.
 5. Identifikáciu majetku v teréne (vytyčovanie); odovzdávanie a preberanie tohto majetku v súvislosti s realizáciou povolených zámerov tretích osôb.
 6. Správu a údržbu digitálnej dokumentácie – transformovanie projektovej dokumentácie – situácií závlahových a odvodňovacích sietí do digitálnej formy.
 7. Spoluprácu pri údržbe mappera – kontrola a opravy údajov, doplňovanie údajov, aktualizácia údajov.
 8. Identifikáciu pozemkov pod hydromelioračnými zariadeniami (HMZ) v správe štátneho podniku.
 9. Vypracovanie podkladov k uzatváraniu zmlúv a obhospodarovanie zmlúv na:

   a.  prenájom technicko-prevádzkových celkov HZZ a iného majetku HMZ;
       b.  zabezpečovanie prevádzky spoločných a špeciálnych objektov
       c.  odbery závlahovej vody;
       d.  podporu zachovania funkčnosti a prevádzkovej schopnosti HMZ z prostriedkov štátneho rozpočtu.
        11. Riešenie žiadostí, sťažností a reklamácií.
       10. Kontrolu plnenia finančného plánu a fakturácie.

V oblasti hlavných závlahových zariadení zabezpečuje a vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 1. Využívanie spravovaného majetku uzatváraním zmlúv na prevádzku HZZ s oprávnenými subjektmi v nadväznosti na požiadavky agropodnikateľov na zavlažovanie.
 2. Monitorovanie a evidencia technického stavu HZZ (pasportizácia).
 3. Zabezpečovanie funkčnosti a prevádzkovej schopnosti HZZ v súvislosti s ich plnením účelu vodných stavieb zriadených na zavlažovanie (údržba, opravy, služby a energia).
 4. Predkladanie podkladov k finančnému zabezpečeniu zmlúv na prevádzku HZZ, ako aj k zabezpečeniu funkčnosti prevádzkovaného majetku; obstaranie a kontrola opatrení na zabezpečenie funkčnosti.
 5. Prípravu podkladov k uzatváraniu zmlúv na odber elektriny s príslušným dodávateľom, evidencia odberných miest elektriny, bilancia, odsúhlasovanie a upresňovanie podmienok odberov elektriny na prevádzku HZZ a OČS, ich vyhodnocovanie a poskytovanie podkladov na refakturáciu.
 6. Monitorovanie a vyhodnocovanie technických parametrov závlahovej prevádzky.

V oblasti hlavných odvodňovacích zariadení zabezpečuje a vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 1. Zabezpečovanie funkčnosti HOZ v súvislosti s ich plnením účelu vodných stavieb, zriadených na reguláciu vodného režimu poľnohospodárskej pôdy a na ochranou majetku obcí a občanov.
 2. Účasť a zastupovanie na rokovaniach protipovodňových komisií.
 3. Zaujímanie stanovísk k vypúšťaniu cudzích vôd do HOZ v našej správe.
 4. Monitorovanie a evidencia technického stavu HOZ (pasportizácia).
 5. Zabezpečovanie funkčnosti a prevádzky vybraných odvodňovacích čerpacích staníc (OČS) v súvislosti s protipovodňovou  ochranou (údržba, opravy, služby a energia).
 6. Predkladanie podkladov k finančnému zabezpečeniu zmlúv na prevádzku OČS, ako aj k zabezpečeniu funkčnosti prevádzkovaného majetku; ich následná realizácia a kontrola.