Odbor usporiadania majetku – 110

Ing. Lukáš Benkovič– vedúci odboru

E-mail:    benkovic@hmsp.sk
Kontakt: +421-2-4025 8231


Odbor usporiadania majetku (OUM) vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti:

 1. Zápisy vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve štátu v správe štátneho podniku do jednotlivých správ katastra nehnuteľností.
 2. V súvislosti so zápismi vodných stavieb do katastra nehnuteľností zabezpečuje vydanie rozhodnutí Obvodných pozemkových   úradov o vyňatí pozemkov z PPF pod vodnými stavbami, tak aby boli tieto vodné stavby zaevidované do katastra nehnuteľností.
 3. Eviduje dokumentáciu súvisiacu so zápisom vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku štátneho podniku.
 4. Vypracováva stanoviská a v spolupráci s inými odbormi podniku posudzuje možnosti odplatného prevodu majetku štátu na iné osoby v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o predaji majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 5. Vykonáva administratívnu činnosť na podanie žiadostí o predaj nadbytočného a nepotrebného majetku štátneho podniku zakladateľovi v súlade s § 45a) zákona č. 92/1991 Zb. o predaji majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 6. Ako povinná osoba sa vyjadruje za štátny podnik k uplatneným reštitučným nárokom oprávnených osôb v konaní podľa zákona č. 229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 7. Vykonáva funkciu gestora činností súvisiacich s konaniami projektov pozemkových úprav, spolupracuje s orgánmi štátnej a   verejnej správy, zhotoviteľmi projektov, vyjadruje sa k všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia a usmerňuje a  koordinuje ostatných zamestnancov štátneho podniku v súvislosti s touto činnosťou.
 8. V rámci konania projektov pozemkových úprav zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod vodnými  stavbami vo vlastníctve štátu, tak aby boli tieto pozemky zapísané na Slovenskú republiku, správu štátneho podniku.
 9. Spracováva podklady z geograficko-informačného systému (GIS) o vybudovaných HMZ pre spracovateľov projektov pozemkových úprav ako podkladu k projektom.
 10. Vypracováva odborné stanoviská za štátny podnik k žiadostiam právnických a fyzických osôb ku konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 11. Vypracováva odborné stanoviská za štátny podnik k žiadostiam právnických a fyzických osôb ku konaniam podľa zákona    č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného  prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 12. Spracováva podklady z GIS-u o vybudovaných HMZ v správe štátneho podniku za účelom vydávania odborných stanovísk k    žiadostiam právnických a fyzických osôb ku konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom     poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 13. Aktualizuje a dopĺňa údaje o vybudovaných hydromelioračných zariadeniach do GIS-u štátneho podniku, zabezpečuje    aktualizáciu údajov z informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN), aktívne spolupracuje s Odborom informatiky MPRV SR o realizácii Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI).
 14. Identifikuje majetok HMZ, spracováva podklady k usporiadaniu majetku HMZ, a iného majetku zverenému štátnemu podniku do správy.
 15. Spracováva podnikové normy a koncepčné dokumenty štátneho podniku pre zakladateľa.