Ohlasy

Referencia o úspešnej spolupráci Hydromeliorácie š.p. s obcou Zemné od pána starostu Bóba.


Vyjadrenie o spokojnosti s vykonanou prácou od pána starostu Molnára z obce Perín-Chym, kde prebehlo čistenie a údržba odvodňovacích kanálov 02 a K13:


Ďakovný list od pani starostky Blažkovej z obce Prietrž, kde prebehlo čistenie a údržba odvodňovacích kanálov Pod úvozom a Od studienky: