Opis projektu

Projekt posudzuje a navrhuje možnosti modernizácie a zvýšenej elektronizácie procesov HMSP a zvýšenie úrovne elektronizácie služieb pre občanov a podnikateľov.

Výstupy projektu prispejú k eliminácii neefektívnych krokov pre zamestnancov ako i podnikateľov (pri ohlasovaní, pri žiadosti, pri plnení si povinností vyplývajúcich zo zmluvného záväzku) elektronizáciou pracovných postupov a zvýšením úrovne elektronizácie služieb. Dôležitým faktorom, ktorý zníži administratívnu záťaž, je i nasadenie analytického využívania dát do procesov manažmentu informácií pre MPRV a ostatné OVM. Znamená to možnosť prístupu k aktuálnym informáciám v čase, alokovaným k jednotlivým objektom v správe HMSP a zároveň aj sumárne.

Projekt sa zameriava na:

Zavedenie a štandardizovanie manažmentu spätnej väzby, v rámci neho na

 • vytvorenie politiky riadenia používateľskej skúsenosti, zadefinovanie interných postupov práce a procesov pre získavanie, analýzu a zapracovanie spätnej väzby a aktualizáciu KRIT,
 • budovanie ľudského kapitálu a know-how cez vytvorenie interných kapacít (ide o konkrétne role UX dizajnéra a Vlastníka procesov).

Monitorovanie spätnej väzby a v rámci nej na:

 • pravidelný reporting využitia ISVS a jednotlivých elektronických služieb pomocou pravidelného merania využívania KS a webového portálu, vrátane kvality používateľskej skúsenosti,
 • CX audit a plán rozvoja (roadmapa), identifikovanie úzkych miest a bariér využívania KS a webu, pravidelné získavanie spätnej väzby od zákazníkov, návrh a testovanie riešení pre identifikované bariéry a úzke miesta a dohľad nad ich nasadením do praxe.

Realizáciu zmien na Front-Ende (užívateľskom rozhraní) a v rámci nej na:

 • prostredníctvom efektívneho a agilného rozvoja informačných systémov pre jednoduchšie a prívetivejšie služby a prehľadnejšie životné situácie zabezpečí implementáciu zmeny užívateľského rozhrania vybraných elektronických služieb a webov za účelom optimalizácie zákazníckej cesty pre vybrané G2B, G2C a G2G služby.

Realizáciu zmien na Back-Ende (zmeny procesov, aplikačných rozhraní, dátové a procesné integrácie):

 • Vytvorenie verejne dostupných aplikačných rozhraní (openAPI) pre vybrané zlepšované služby.
 • Implementáciu zmeny na pozadí služieb (zmeny procesov, aplikačné služby) potrebné pre optimalizáciu zákazníckej cesty.

Výsledkom realizácie projektu bude dosiahnutie nasledovných efektov:

 • Zjednodušíme životné situácie pre koncových používateľov elektronických služieb.Projekt realizuje elektronizáciu 7-mich služieb zameraných na občanov, podnikateľov a nájomcov hydromelioračných zariadení. Projekt zavedie používanie elektronických formulárov, pre autentifikovaných používateľov budú formuláre pred vyplnené. Výrazne minimalizujeme počet klikov a úkonov potrebných na využitie služby.
 • Zvýšime využívanie elektronických služieb
 • Zvýšime počet úspešne realizovaných digitálnych transakcií. Zavedieme digitálne transakcie pre služby.
 • Zvýšime používateľskú prívetivosti koncových služieb a webového sídla za pomoci ID-SK.
 • Zvýšime spokojnosť s riešením potrieb formou prieskumu spokojnosti medzi užívateľmi koncových služieb a webov.
 • Zavedieme manažment spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických služieb.