Podnikový právnik – 101

JUDr. Peter Veselý

E-mail:    vesely@hmsp.sk

Kontakt: +421-2-4025-8242
Mobil: +421-903-997-022

Podnikový právnik vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti:

 1. Vedie evidenciu dokumentácie súvisiacu so vznikom štátneho podniku a zabezpečuje agendu živnostenského a obchodného registra.
 2. Zabezpečuje agendu zmluvných vzťahov v spolupráci s inými organizačnými zložkami. Vypracováva podklady pre uzatvorenie zmlúv, vypracováva návrhy zmlúv, posudzuje a predkladá pripomienky k návrhom zmlúv od zmluvných partnerov, rieši otázky plnenia zmluvných podmienok zo strany štátneho podniku a zmluvných partnerov.
 3. Vypracováva podania a návrhy na súdne, exekučné a správne konania a zastupuje štátny podnik súdnych, exekučných a správnych konaniach, koordinuje spoluprácu s externými právnymi zástupcami štátneho podniku.
 4. Rieši a zabezpečuje vymáhanie pohľadávok vzniknutých zo zmlúv, alebo trestnej činnosti.
 5. Zabezpečuje a poskytuje právne poradenstvo organizačným zložkám podniku.
 6. Vedie a rieši v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami agendu sťažností a petícií.
 7. Posudzuje a vypracováva právne stanoviská ku koncepčným riešeniam štátneho podniku.
 8. Vypracováva a spolupracuje s inými organizačnými zložkami na vypracovávaní koncepčných dokumentov štátneho podniku, interných smerníc a riadiacich aktov.
 9. Vedie personálnu agendu.
 10. Spolupracuje pri agende predaja nadbytočného a neupotrebiteľného majetku štátneho podniku.
 11. Zabezpečuje bežnú právnu agendu štátneho podniku.
 12. Vykonáva a plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa štátneho podniku.