Prínos projektu

Výsledky projektu sú určené pre:

  • Hydromeliorácie š.p. (HMSP), ktorému prinesú lepšie procesy a efektívnejšiu prevádzku
  • Nájomcov – FO a PO ktoré majú s HMSP uzatvorený zmluvný vzťah, ktorým projekt prinesie elektronické služby, sprístupnenie informácií v používateľskom účte, elektronický zber informácií vyplývajúcich zo zmluvných podmienok
  • Občanov a podnikateľov, ktorým prinesú ľahko dostupné, užívateľsky prívetivé elektronické služby
  • Ostatné orgány VS, ktorým prinesú rýchlejšiu komunikáciu, jednoduchší prístup k požadovaným informáciám

Projektom zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre občanov, podnikateľov a ostatné OVM. Zlepšíme kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb Hydromeliorácií, š.p. pre občanov. Znamená to, že služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie prinesie občanom vyššiu pridanú hodnotu, služby im budú pomáhať, budú rýchle a personalizované. Zvýšime kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre podnikateľov. Zlepšíme kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb Hydromeliorácií, š.p. pre podnikateľov tak, aby sa prispelo k zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia SR voči zahraničiu. Zavedené lepšie a kvalitnejšie služby znížia administratívnu záťaž a zjednodušia výkon podnikania. Znamenajú tiež viac dostupných informácií.

Hospodárenie s vodou je strategické. Realizácia projektu prinesie lepší manažment zadržiavania vody v krajine, pozemkových úprav, manažment krajiny, čím sa prispeje k sekvestrácii uhlíka a biodiverzite.