Základné údaje

Názov projektu:

 • Elektronické služby Hydromeliorácií

Poskytovateľ:

 • Ministerstvo dopravy SR, ako Riadiaci orgán OPII

V zastúpení:

 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Sprostredkovateľský orgán OPII

Názov a sídlo prijímateľa NFP:

 • Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

Miesto realizácie projektu:

 • SK – Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky a Žilinský kraj

Výzva:

 • OPII-2021/7/14-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:

 • č. Z311071BUQ2 (dostupná v CRZ) zo dňa: 13. 07. 2022

Kód projektu v ITMS2014+:

 • 311071BUQ2

Použitý systém financovania:

 • predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia

NFP spolufinancovaný v rámci:

 • Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

 • 7

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:

 • 14 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

 • marec. 2020

Výška NFP:

 • Celkový rozpočet – výška oprávnených výdavkov: 613 540,13 €
 • Maximálna schválená výška NFP: 613 540,13 €
 • Percento spolu-financovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %
 • Výška spolu-financovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 0 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014–2020 sú dostupné na: www.opii.gov.sk