Hydromeliorácie: Odvodňovacie kanály sa budú udržiavať a rekonštruovať novými spôsobmi blízkymi k prírode

Bratislava 4. augusta 2023 – Renovovaniu odvodňovacích kanálov spôsobmi totálnej deštrukcie akejkoľvek zelene bez ohľadu na najnovšie poznatky v oblasti zadržiavania vody v krajine je koniec. Štátny podnik Hydromeliorácie predstavil nové metodiky ich údržby a renovovania, ktoré sú záväzné pre celé územie Slovenska. Tie zohľadňujú zadržiavanie vody v prírode i biodiverzitu a pomôžu tak nielen poľnohospodárom, ale aj životu v krajine.

„Je naozaj prekvapujúce, že štátny podnik Hydromeliorácie desiatky rokov využíval metodiky na údržbu a renovácie odvodňovacích kanálov, ktoré hovorili doslova o rozbagrovaní a zničení čohokoľvek, čo sa na nich nachádzalo. Nielen, že tak prakticky úplne bránili zadržiavaniu vody v krajine, ale často v nich uviazla zver s fatálnymi následkami. Zmenu metodík sme preto riešili ako jednu z priorít od môjho nástupu do funkcie riaditeľa v roku 2022. Nové metodiky sme teraz uviedli v platnosť a obyvatelia Slovenska tak už neuvidia odvodňovacie kanály bez akýchkoľvek kríkov, zelene, či biodiverzity. Územia odvodňovacích kanálov budú dokonca slúžiť na rekreáciu,“ povedal Ing. Marián Šulák, riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie, ktorý zabezpečuje starostlivosť o odvodňovacie kanály na celom území Slovenska.

Na nových metodikách spolupracovali odborníci z praxe aj univerzít z oblastí pôdoznalectva, vodných stavieb i ochrany prírody a biodiverzity. Cieľom bolo nastaviť obnovovanie odvodňovacích kanálov nielen v súlade s ich názvom, ale tak, aby v krajine tvorili významné vodné prvky a biokoridory, prínosné pre ochranu biodiverzity v územiach. Najmä v poľnohospodárskej krajine je pritom takýchto území nedostatok. Nové metodiky sú platné od augusta a musia byť využívané na akékoľvek úpravy odvodňovacích kanálov.

„Celý proces údržby a renovácie kanálov sme detailne nastavili a popísali. Subjekty, ktoré budú údržby, či rekonštrukcie realizovať tak majú presne stanovené postupy, ktoré zamedzujú totálnej devastácii a odlesneniu pozemkov. Odvodňovacie kanály sa tak stanú významnými prvkami pre rastlinstvo i živočíšstvo v krajine. Ich funkcia odvodňovania bude zachovaná, ale zároveň sa k nim pridá funkcia zadržiavania vody počas klimatickej zmeny Tvoriť budú aj líniové vodné a vegetačné koridory, vodné biotopy a stanú sa miestom vhodným na rekreáciu pre ľudí v danom území,“ dodal M. Šulák.