Rezortná spolupráca pri revitalizácii poľovníckeho kaštieľa v Palárikove

Dňa 12. júla 2023 sa uskutočnilo na pôde historického kaštieľa v Palárikove stretnutie zástupcov nášho podniku, Slovenskej technickej univerzity Bratislava, Krajského pamiatkového úradu Nitra, obce Palárikovo a lesníkov z generálneho riaditeľstva a organizačnej zložky LESY SR OZ Podunajsko, ktorého predmetom bolo riešenie revitalizácie historického objektu v správe štátneho podniku LESY SR, a to konkrétne palárikovskej dominanty poľovníckeho kaštieľa a priľahlej bažantnice. Zástupcovia nášho podniku boli v marci 2023 požiadaní kolegami z LESY SR v rámci revitalizácie tejto historickej pamiatky o spoluprácu pri odbornom riešení návrhov a možností na zlepšenie hydrologických pomerov v areáli bažantnice kaštieľa. Krásne prostredie tejto pamiatky a množstvo pútavých informácií z histórie i súčasnosti, ktoré pri obhliadke poskytli rezortní kolegovia, oslovilo našich pracovníkov natoľko, že nezostali „len“ pri návrhu riešenia hydrologických pomerov, ale pripravili komplexnú víziu využitia prostredia bažantnice palárikovského kaštieľa ako priestoru pre rekreačné a náučné aktivity verejnosti.

Nás teší, že sa nami pripravená vízia stretla s veľmi kladným ohlasom zástupcov LESY SR a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri rozvíjaní a následnej realizácii konkrétnych aktivít, ktoré vdýchnu tejto pamiatke pôvodného ducha s ktorým sa budú môcť oboznámiť i jej budúci návštevníci.

Seminár – Hydromeliorácie v procese klimatickej zmeny

Dňa 5.4. 2023 sa konal seminár pod záštitou štátneho tajomníka MPRV SR Ing. Martina Kováča – Hydromeliorácie v procese klimatickej zmeny. So svojimi príspevkami vystúpili:
Ing. Martin Kováč
Ing. Marián Šulák
Ing. Lukáš Benkovič
Ing. Ján Alena
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
zástupca spoločnosti DHI
Ľudovít Szabó
Po príspevkoch nasledovala praktická ukážka v teréne vzorového projektu čistenia odvodňovacieho kanála.

HM GIS

Dňa 22.03. 2023 Ing. Jakub Fuska, PhD. prezentoval na online podujatí GIS SLOVAKIA geoportál HM GIS, ktorý vznikol s využitím free and open source software v spolupráci SPU v Nitre a Odboru geoinformačných technológií pre potreby Hydromeliorácie, štátny podnik. Prezentáciu si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.