Po 15 rokoch sme znovu spustili závlahový kanál pri Šali

Hydromeliorácie, štátny podnik, v spolupráci s miestnym poľovníckym združením a poľnohospodárskym družstvom zabezpečili opätovné napustenie 15 rokov nevyužívaného závlahového kanála neďaleko Šale. Voda z blízkeho Vodného diela Kráľová tak prinavrátila potrebnú vodu do 31,6 km dlhých kanálov v priľahlých poliach s rozlohou 10 015 ha.

Napustenie závlahového kanálu má prínos pre ekosystémy, poľnú zver, vtáctvo, prírodu a klímu v jeho okolí, ako aj zlepšenie vlahového režimu pôdy v spádovom území. Je zároveň aj podnetom pre ďalších poľnohospodárov, aby začali odoberať závlahovú vodu, ktorá je v danej lokalite dostupná z Vodného diela Kráľová. To v súčasnosti poskytuje závlahovú vodu pre cca 2 500 ha plochu, potenciál vybudovanej závlahovej sústavy však predstavuje využitie až na 25 000 ha pôdy.

Opravili sme všetkých päť stavidiel, čo nám umožnilo napustenie vetvy kanála aj v smere na mesto Šaľa. Celková hodnota znovuspustenia kanála dosiahla sumu 133 569 eur.

Na Slovensku bola v minulosti vybudovaná rozsiahla odvodňovacia sieť na výmere zhruba 450 000 ha za účelom rozšírenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súčasne bola vybudovaná aj sieť závlahovej infraštruktúry. V dnešnej dobe klimatickej zmeny je primárnou úlohou udržať a zabezpečiť vodu v krajine pre obyvateľov, poľnohospodárstvo, lesy, priemyselnú výrobu, pre ekosystémy krajiny. 

Rezortná spolupráca pri revitalizácii poľovníckeho kaštieľa v Palárikove

Dňa 12. júla 2023 sa uskutočnilo na pôde historického kaštieľa v Palárikove stretnutie zástupcov nášho podniku, Slovenskej technickej univerzity Bratislava, Krajského pamiatkového úradu Nitra, obce Palárikovo a lesníkov z generálneho riaditeľstva a organizačnej zložky LESY SR OZ Podunajsko, ktorého predmetom bolo riešenie revitalizácie historického objektu v správe štátneho podniku LESY SR, a to konkrétne palárikovskej dominanty poľovníckeho kaštieľa a priľahlej bažantnice. Zástupcovia nášho podniku boli v marci 2023 požiadaní kolegami z LESY SR v rámci revitalizácie tejto historickej pamiatky o spoluprácu pri odbornom riešení návrhov a možností na zlepšenie hydrologických pomerov v areáli bažantnice kaštieľa. Krásne prostredie tejto pamiatky a množstvo pútavých informácií z histórie i súčasnosti, ktoré pri obhliadke poskytli rezortní kolegovia, oslovilo našich pracovníkov natoľko, že nezostali „len“ pri návrhu riešenia hydrologických pomerov, ale pripravili komplexnú víziu využitia prostredia bažantnice palárikovského kaštieľa ako priestoru pre rekreačné a náučné aktivity verejnosti.

Nás teší, že sa nami pripravená vízia stretla s veľmi kladným ohlasom zástupcov LESY SR a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri rozvíjaní a následnej realizácii konkrétnych aktivít, ktoré vdýchnu tejto pamiatke pôvodného ducha s ktorým sa budú môcť oboznámiť i jej budúci návštevníci.

Seminár – Hydromeliorácie v procese klimatickej zmeny

Dňa 5.4. 2023 sa konal seminár pod záštitou štátneho tajomníka MPRV SR Ing. Martina Kováča – Hydromeliorácie v procese klimatickej zmeny. So svojimi príspevkami vystúpili:
Ing. Martin Kováč
Ing. Marián Šulák
Ing. Lukáš Benkovič
Ing. Ján Alena
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
zástupca spoločnosti DHI
Ľudovít Szabó
Po príspevkoch nasledovala praktická ukážka v teréne vzorového projektu čistenia odvodňovacieho kanála.