Hydromeliorácie predstavili prvý odvodňovací kanál obnovený spôsobom blízkym prírode

Valaliky 15. augusta 2023 – Predstavitelia štátneho podniku Hydromeliorácie dnes predstavili vo Valalikoch pri Košiciach prvú realizáciu údržby odvodňovacieho kanálu podľa novej metodiky. Nové pravidlá zakazujú deštrukciu zelene i povrchov počas renovácií kanálov, naopak pretvárajú odvodňovacie kanály na vodozádržné systémy v krajine, priestor pre biodiverzitu, tvoria vetrolamy a dokonca miesto pre rekreáciu obyvateľov danej oblasti.

„Nové metodiky na údržbu a renovácie odvodňovacích kanálov, ktoré sme nedávno predstavili nezostávajú len na papieri. Predstavením dnešnej prvej renovácie sa stávajú súčasťou životného prostredia na Slovensku. Prvý takto obnovený  odvodňovací kanál tak neslúži už len na odvodňovanie. Začal plniť aj vodozádržnú funkciu a je priestorom, ktorý prináša biodiverzitu, pôsobí ako vetrolam a zároveň v horúcich letných dňoch poskytuje potrebný tieň a úkryt pre množstvo živočíchov,“ uviedol Marián Šulák, riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie. Podnik zabezpečuje starostlivosť o 5 849 km odvodňovacích a 254 závlahových kanálov po celom území Slovenska.

Údržbu prvého odvodňovacieho kanálu v celkovej dĺžke podľa nových metodík vytvorených odborníkmi z  praxe aj univerzít z oblastí pôdoznalectva, vodných stavieb i ochrany prírody a biodiverzity, zrealizoval štátny podnik Valaliky Industrial park pod dohľadom odborníci z Hydromeliorácií. Celková dĺžka obnoveného úseku kanálu predstavovala 0,62 km a pri prácach boli zohľadnené špecifiká tohto prostredia tak, aby zrenovovaný odvodňovací kanál plnil aj funkcie vetrolamov a rekreačného prostredia pre obyvateľov lokality.

„Obnova prvého odvodňovacieho kanálu podľa nových metodík je významný míľnik. Po desiatkach rokov totálnej likvidácie všetkého, čo sa v priestore kanálov nachádzalo, totiž prechádzame na ich prerod na dôležité spoločenské zariadenia. Odvodňovacie kanály už nebudú smrtonosnými pascami pre zver. Budú poskytovať útočisko zvieratám, vtákom i opeľovačom. V poľnohospodárskej krajine budú plniť mimoriadne dôležitú funkciu, ktorou je zadržiavanie vody v krajine a jej zabezpečenie pre poľnohospodárov i živočíchy žijúce v území. Veríme, že postupne budeme môcť prezentovať aj ďalšie obnovy po celom Slovensku,“ dodal M. Šulák.

médiá napísali:

MARKÍZA, TA3, TASR, SME, ROĽNÍCKE NOVINY

Hydromeliorácie: Odvodňovacie kanály sa budú udržiavať a rekonštruovať novými spôsobmi blízkymi k prírode

Bratislava 4. augusta 2023 – Renovovaniu odvodňovacích kanálov spôsobmi totálnej deštrukcie akejkoľvek zelene bez ohľadu na najnovšie poznatky v oblasti zadržiavania vody v krajine je koniec. Štátny podnik Hydromeliorácie predstavil nové metodiky ich údržby a renovovania, ktoré sú záväzné pre celé územie Slovenska. Tie zohľadňujú zadržiavanie vody v prírode i biodiverzitu a pomôžu tak nielen poľnohospodárom, ale aj životu v krajine.

„Je naozaj prekvapujúce, že štátny podnik Hydromeliorácie desiatky rokov využíval metodiky na údržbu a renovácie odvodňovacích kanálov, ktoré hovorili doslova o rozbagrovaní a zničení čohokoľvek, čo sa na nich nachádzalo. Nielen, že tak prakticky úplne bránili zadržiavaniu vody v krajine, ale často v nich uviazla zver s fatálnymi následkami. Zmenu metodík sme preto riešili ako jednu z priorít od môjho nástupu do funkcie riaditeľa v roku 2022. Nové metodiky sme teraz uviedli v platnosť a obyvatelia Slovenska tak už neuvidia odvodňovacie kanály bez akýchkoľvek kríkov, zelene, či biodiverzity. Územia odvodňovacích kanálov budú dokonca slúžiť na rekreáciu,“ povedal Ing. Marián Šulák, riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie, ktorý zabezpečuje starostlivosť o odvodňovacie kanály na celom území Slovenska.

Na nových metodikách spolupracovali odborníci z praxe aj univerzít z oblastí pôdoznalectva, vodných stavieb i ochrany prírody a biodiverzity. Cieľom bolo nastaviť obnovovanie odvodňovacích kanálov nielen v súlade s ich názvom, ale tak, aby v krajine tvorili významné vodné prvky a biokoridory, prínosné pre ochranu biodiverzity v územiach. Najmä v poľnohospodárskej krajine je pritom takýchto území nedostatok. Nové metodiky sú platné od augusta a musia byť využívané na akékoľvek úpravy odvodňovacích kanálov.

„Celý proces údržby a renovácie kanálov sme detailne nastavili a popísali. Subjekty, ktoré budú údržby, či rekonštrukcie realizovať tak majú presne stanovené postupy, ktoré zamedzujú totálnej devastácii a odlesneniu pozemkov. Odvodňovacie kanály sa tak stanú významnými prvkami pre rastlinstvo i živočíšstvo v krajine. Ich funkcia odvodňovania bude zachovaná, ale zároveň sa k nim pridá funkcia zadržiavania vody počas klimatickej zmeny Tvoriť budú aj líniové vodné a vegetačné koridory, vodné biotopy a stanú sa miestom vhodným na rekreáciu pre ľudí v danom území,“ dodal M. Šulák.

Po 15 rokoch sme znovu spustili závlahový kanál pri Šali

Hydromeliorácie, štátny podnik, v spolupráci s miestnym poľovníckym združením a poľnohospodárskym družstvom zabezpečili opätovné napustenie 15 rokov nevyužívaného závlahového kanála neďaleko Šale. Voda z blízkeho Vodného diela Kráľová tak prinavrátila potrebnú vodu do 31,6 km dlhých kanálov v priľahlých poliach s rozlohou 10 015 ha.

Napustenie závlahového kanálu má prínos pre ekosystémy, poľnú zver, vtáctvo, prírodu a klímu v jeho okolí, ako aj zlepšenie vlahového režimu pôdy v spádovom území. Je zároveň aj podnetom pre ďalších poľnohospodárov, aby začali odoberať závlahovú vodu, ktorá je v danej lokalite dostupná z Vodného diela Kráľová. To v súčasnosti poskytuje závlahovú vodu pre cca 2 500 ha plochu, potenciál vybudovanej závlahovej sústavy však predstavuje využitie až na 25 000 ha pôdy.

Opravili sme všetkých päť stavidiel, čo nám umožnilo napustenie vetvy kanála aj v smere na mesto Šaľa. Celková hodnota znovuspustenia kanála dosiahla sumu 133 569 eur.

Na Slovensku bola v minulosti vybudovaná rozsiahla odvodňovacia sieť na výmere zhruba 450 000 ha za účelom rozšírenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súčasne bola vybudovaná aj sieť závlahovej infraštruktúry. V dnešnej dobe klimatickej zmeny je primárnou úlohou udržať a zabezpečiť vodu v krajine pre obyvateľov, poľnohospodárstvo, lesy, priemyselnú výrobu, pre ekosystémy krajiny. 

Rezortná spolupráca pri revitalizácii poľovníckeho kaštieľa v Palárikove

Dňa 12. júla 2023 sa uskutočnilo na pôde historického kaštieľa v Palárikove stretnutie zástupcov nášho podniku, Slovenskej technickej univerzity Bratislava, Krajského pamiatkového úradu Nitra, obce Palárikovo a lesníkov z generálneho riaditeľstva a organizačnej zložky LESY SR OZ Podunajsko, ktorého predmetom bolo riešenie revitalizácie historického objektu v správe štátneho podniku LESY SR, a to konkrétne palárikovskej dominanty poľovníckeho kaštieľa a priľahlej bažantnice. Zástupcovia nášho podniku boli v marci 2023 požiadaní kolegami z LESY SR v rámci revitalizácie tejto historickej pamiatky o spoluprácu pri odbornom riešení návrhov a možností na zlepšenie hydrologických pomerov v areáli bažantnice kaštieľa. Krásne prostredie tejto pamiatky a množstvo pútavých informácií z histórie i súčasnosti, ktoré pri obhliadke poskytli rezortní kolegovia, oslovilo našich pracovníkov natoľko, že nezostali „len“ pri návrhu riešenia hydrologických pomerov, ale pripravili komplexnú víziu využitia prostredia bažantnice palárikovského kaštieľa ako priestoru pre rekreačné a náučné aktivity verejnosti.

Nás teší, že sa nami pripravená vízia stretla s veľmi kladným ohlasom zástupcov LESY SR a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri rozvíjaní a následnej realizácii konkrétnych aktivít, ktoré vdýchnu tejto pamiatke pôvodného ducha s ktorým sa budú môcť oboznámiť i jej budúci návštevníci.